درباره نشریه
ISSN:
1735-9066
eISSN:
2228-5504
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر فریبا طالقانی
سردبیر:
دکتر مسعود بهرامی
مدیر اجرایی:
کوروش شریعت پناهی
مدیرداخلی:
علی طغیانی خوراسگانی
تلفن:
031-37927569
دورنگار:
031-37927569
سایت اختصاصی:
ijnmr.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، ، کدپستی: 8174673461
صندوق پستی:
73461-81746
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/24
مدیر مسئول
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
سردبیر
دکتر مسعود بهرامی
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Masoud Bahrami
Professor, Cancer Prevention Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
هیات تحریریه
دکتر شایسته صالحی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shayesteh Salehi
Associate Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمد رضا مراثی
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Reza Maracy
Professor, Department of Epidemiology & Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر قاسم یادگارفر
دانشیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: همه گیرشناسی
Ghasem Yadegar Far
Associate Professor, Department of Epidemiology & Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر مریم نصیریان
استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایدز - عفونت های آمیزشی
Maryam Nasirian
Assistant Professor, Department of Epidemiology & Biostatistics, Isfahan University of Medical Sciences
Paul Arbon
Nina Sivertsen
Sally Thorne
Anne Williams
Jonas Sandberg
دکتر علی ضرغام بروجنی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Zargham Boroujeni
School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor, Khorasgan Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor, Department of Health in Disasters and Emergencies,, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
Birte Ostergaard
دکتر میر علیمحمد سبزقبایی
دانشیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکوتراپی
Ali Mohammad Sabz Ghabaee
Associate Professor, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy
دکتر عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Mohsen Adib Haj Baghery
professor, Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences
دکتر شهناز کهن
گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shahnaz Kohan
Department of Nursing & Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر اشرف کاظمی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Ashraf Kazemi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر محبوبه والیانی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahboubeh Valiani
Assistant professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مهناز نوروزی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahnaz Norozei
Assistant professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مرجانه معین درباری فولادی
Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA,
Specialist: Nursing
همایون ناجی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Homayoon Naji
School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد گروه پرستاری دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Ali Reza Nikbakht Nasrabadi
Professor, گروه پرستاري, University of Tehran
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor, Nursing and Midwifery Faculty, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر پروانه اباذری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Parvaneh Abazari
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر موسی علوی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mousa Alavi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حجت الله یوسفی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Hojatollah Yousefi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محسن شهریاری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Mohsen Shahriari
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مرضیه حسن پور
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Marzieh Hassanpour
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر نصرالله علی محمدی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Nasrollah Ali Mohammadi
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر جهانگیر مقصودی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Jahangir Magsoudi
Assistant professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدرضا امیرصدری
استادیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت دارو
Mohammad Reza Amir Sadri
Assistant professor, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration
دکتر رضا رضایتمند
استادیار دانشکده مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Reza Rezayat Mand
Assistant Professor, Faculty of Health care Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر علیرضا رحیمی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Ali Reza Rahimi
Assistant professor, Faculty of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر سیما بابایی
استادیار School of Nursing and Midwifery دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Sima Babaee
Assistant professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر صدیقه میرزایی صالح آبادی
Sedigheh Mirzaei Saleh Abadi
دکتر اکرم اعرابی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Akram Aarabi
Assistant professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
مدیر اجرایی
کوروش شریعت پناهی
کوروش شریعت پناهی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Kourosh Shariat Panahi
Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
علی طغیانی خوراسگانی
علی طغیانی خوراسگانی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Toghyani Khorasgani
Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲۶