درباره نشریه
ISSN:
1735-9066
eISSN:
2228-5504
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مسعود بهرامی
سردبیر:
دکتر ماهرخ کشوری
مدیر اجرایی:
علی طغیانی خوراسگانی
مدیرداخلی:
علی طغیانی خوراسگانی
تلفن:
031-37927569
دورنگار:
031-37927569
سایت اختصاصی:
ijnmr.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، ، کدپستی: 8174673461
صندوق پستی:
73461-81746
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر مسعود بهرامی
استاد مرکز تحقیقات پیشگیری از سرطان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Masoud Bahrami
Professor Cancer Prevention Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
سردبیر
دکتر ماهرخ کشوری
دکتر ماهرخ کشوری

Mahrokh Keshvari

اعضای تحریریه
دکتر شایسته صالحی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shayesteh Salehi
Associate Professor Faculty of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا مراثی
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohammad Reza Maracy
Professor Department of Epidemiology & Biostatistics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر قاسم یادگارفر

Ghasem Yadegarfar

دکتر مریم نصیریان
استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایدز - عفونت های آمیزشی
Maryam Nasirian
Assistant Professor Department of Epidemiology & Biostatistics
Isfahan University of Medical Sciences
Paul Andrew Arbon

Nina Sivertsen

Sally Thorne

Anne Williams

Jonas Sandberg

دکتر علی ضرغام بروجنی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Zargham Boroujeni
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حیدرعلی عابدی
استاد واحد خوراسگان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: پرستاری سلامت جامعه
Heidar Ali Abedi
Professor Khorasgan Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: community Health Nursing
دکتر حمیدرضا خانکه
استاد گروه آموزشی پرستاری و گروه آموزشی سلامت در حوادث و بلایا
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: پرستاری و فوق دکتری سلامت در حوادث و بلایا
Hamid Reza Khankeh
Professor Department of Health in Disasters and Emergencies,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Nursing., health in Emergency and Disaster.
Birte Ostergaard

دکتر میر علیمحمد سبزقبایی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکوتراپی
Ali Mohammad Sabzghabaee
Associate Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy
دکتر عباس عباس زاده
استاد پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری ، اخلاق زیستی
Abbas Abbaszadeh
Professor, Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing , Bioethics
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Mohsen Adib Haj Baghery
professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر شهناز کهن
گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Shahnaz Kohan
Department of Nursing & Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر اشرف کاظمی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Ashraf Kazemi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر محبوبه والیانی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahboubeh Valiani
Assistant professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مهناز نوروزی
دانشیار بهداشت باروری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mahnaz Noroozi
Associate Professor, Midwifery and Reproductive Health department, School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر مرجانه معین درباری فولادی

Marjaneh Moein Darbari Fooladi
University of Texas at El Paso, Texas, USA
Specialist: Nursing
همایون ناجی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Homayoon Naji
School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر فرخنده شریف
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روان پرستاری
Farkhondeh Sharif
Professor School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر وحید زمان زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: پرستاری و مامایی
Vahid Zamanzadeh
Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر پروانه اباذری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Parvaneh Abazari
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر موسی علوی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mousa Alavi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حجت الله یوسفی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Hojatollah Yousefi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محسن شهریاری
استاد پرستاری، گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mohsen Shahriari
Professor, Nursing, Adult Healty Department, School of Nursinh and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر مرضیه حسن پور
استاد کودکان و مراقبت ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری، مراقبت تسکینی و معنوی، تفکرانتقادی(نقادانه)، آموزش، نیدکپ
Marzieh Hasanpour
Professor, Pediatric and Newborn Intensive Care Nursing Education Department, School of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing, Critical Thinking, Palliative care, NIDCAP , Education, Spiritual Care
دکتر نصرالله علی محمدی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Nasrollah Ali Mohammadi
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر جهانگیر مقصودی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Jahangir Magsoudi
Assistant professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمدرضا امیرصدری
استادیار دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد و مدیریت دارو
Mohammad Reza Amir Sadri
Assistant professor Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration
دکتر رضا رضایتمند
استادیار دانشکده مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد سلامت
Reza Rezayat Mand
Assistant Professor Faculty of Health care Management and Medical Informatics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics
دکتر علیرضا رحیمی
استادیار دانشکده مدیریت و علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: انفورماتیک پزشکی
Ali Reza Rahimi
Assistant professor Faculty of Management and Medical Information Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Informatics
دکتر سیما بابایی
دانشیار پرستاری، گروه پرستاری سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Sima Babaee
Associate Professor, nursing, adult health nursing
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر صدیقه میرزایی صالح آبادی

Sedigheh Mirzaei Saleh Abadi

دکتر اکرم اعرابی
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری
Akram Aarabi
Assistant Professor, Nursing
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
مدیر اجرایی
علی طغیانی خوراسگانی
علی طغیانی خوراسگانی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Toghyani Khorasgani
Faculty of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
مدیرداخلی
علی طغیانی خوراسگانی
علی طغیانی خوراسگانی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Toghyani Khorasgani
Faculty of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۹۸