درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این مجله از شماره 16-15 بهار و تابستان 89 متوقف شده است.
صاحب امتیاز:
کامبیز روحی
مدیر مسئول:
کامبیز روحی
سردبیر:
مهندس آرین پناه پور
تلفن:
021-33250884
دورنگار:
021-33250884
سایت اختصاصی:
www.tafakoremoteali.net
نشانی:
تهران، امام حسین ، ابتدای خیابان دماوند ، خیابان شهید منتظری، پلاک 213 ، واحد 2 ، کدپستی: 1713965715
صندوق پستی:
1181-14515
تاریخ به‌روزآوری: 1390/06/08
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۲