درباره نشریه
ISSN:
1735-790
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
انجمن علوم سیاسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی مقصودی
سردبیر:
دکتر علی کریمی مله
مدیر اجرایی:
دکتر شقایق حیدری
سایت اختصاصی:
www.ipsajournal.ir
نشانی:
تهران، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ساختمان جدید، اتاق 254 دفتر انجمن علوم سیاسی ایران
تلفن همراه:
09128158312
صندوق پستی:
195-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/06
مدیر مسئول
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, political science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر علی کریمی مله
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male
Professor, Department of political science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science
اعضای تحریریه
دکتر علی کریمی مله
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male
Professor, Department of political science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
استاد روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، سیاست جهانی
Arsalan Ghorbani Sheikhneshin
Professor, Department of International Relations
Kharazmi University
Specialist: International Relations, Global Politics
دکتر محسن خلیلی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Khalili
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Political Sciences
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, political science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor International Relations Group
Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر طاهره ابراهیمی فر
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Tahere Ebrahimi Far
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Political Science
دکتر قاسم افتخاری
دانشیار
دانشگاه تهران
Ghasem Eftekhari
Associate Professor
University of Tehran
دکتر محمدرضا تاجیک
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohammad Reza Tajik
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر حسین سلیمی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر سید حسین سیف زاده
استاد
دانشگاه تهران
Seyyed hosein Seif Zadeh
Professor
University of Tehran
مدیر اجرایی
دکتر شقایق حیدری

Shaghayegh Heidari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۹