درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سازمان صنایع هوافضا
مدیر مسئول:
سازمان صنایع هوافضا (معاون پژوهش و نوآوری)
سردبیر:
سازمان صنایع هوافضا (مدیر مطالعات و نوآوری)
مدیر اجرایی:
سید علیرضا شوبیری
ویراستار فارسی:
مهدی خرم زاده
نشانی:
تهران، خیابان شهید مدنی، جنب مترو فدک، ساختمان اداری پالمیرا، واحد 507 ، کدپستی: 1645661858
صندوق پستی:
551-19575
تلفن:
021-77850236
سامانه پیام کوتاه:
30002530353535
سایت اختصاصی:
aeromag.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/22
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۲