درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه الزهرا
مدیر مسئول:
سیدمحمود مدنی بجستانی
سردبیر:
دکتر فریده پیشوایی
تلفن:
025-32112400
دورنگار:
025-32904910
سایت اختصاصی:
http://nj.jz.ac.ir/
نشانی:
قم، سالاریه، خیابان بوعلی، جامعه الزهرا (ع)
صندوق پستی:
3493-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/05
مدیر مسئول
سیدمحمود مدنی بجستانی
سیدمحمود مدنی بجستانی
سردبیر
دکتر فریده پیشوایی
رشته تخصصی: سطح4 تفسیر تطبیقی
Farideh Pishvaee
Specialist: Level 4 comparative interpretation
هیات تحریریه
دکتر مریم اسماعیلی
استاد جامعه الزهرا دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: شیعه شناسی و سطح 4 اسلام شناسی
Maryam Esmaeeli
Professor, Al-Zahra Society, Tarbiat Modares University
Specialist: Shiology and Level 4 Islamology
دکتر علیرضا اسعدی
دکتر علیرضا اسعدی
دکتر طلعت حسنی بافرانی
استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Talat Hasni Baferani
Assistant Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سیدعلی حسینی زاده
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Seyyed Ali Hosseinizadeh
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Education
دکتر ریحانه حقانی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه دین
Reyhaneh Haghani
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر بی بی سادات رضی بهابادی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Bibi Sadat Razi Bahabadi
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر رمضان محمدی
استادیار
رشته تخصصی: تاریخ
Ramezan Mohammadi
Assistant Professor,
Specialist: History
دکتر حمیده عبدالهی علی بیک
استادیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Hamideh Abdollahi Alibeyk
Assistant Professor, University of Qom
Specialist: Law and Jurisprudence
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۴