درباره نشریه
ISSN:
1735-3270
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر علی اکبر رشاد
سردبیر:
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
مدیر اجرایی:
محمدرضا پارسامنش
مسئول اشتراک:
مهناز غنی پور
تلفن:
021-88734863
021-88734864
025-37602998
دورنگار:
021-88734863
021-88734864
سایت اختصاصی:
hoquq.iict.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قیصر (بخارست) ، کوچه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پلاک2
قم، بلوار 15 خرداد (شاه سید علی) ، کوچه شهید میثمی (شماره 10)
صندوق پستی:
444-13145
اشتراک:
تلفن:
021-88734863
021-88734864
دورنگار:
021-88734863
021-88734864
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/16
مدیر مسئول
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
سردبیر
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
اعضای تحریریه
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
رضا استادی
استاد حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فقه و اصول
Reza Ostadi
Professor of Qom Seminary
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
محمد عیسایی تفرشی
استاد حقوق خصوصی- گروه حقوق خصوصی - دانشکده حقوق
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق تجارت
Mohammad Issaei Tafreshi
Professor, Privati Law
Tarbiat Modares University
Specialist: Private Law, Commercial Law
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر عبدالحسین شیروی خوزانی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، نفت و گاز، حقوق تجارت بین المل
Abdolhossein Shiravi Khoozani
Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law, Oil & Gas Law
دکتر ابوالقاسم علیدوست
دانشیار
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول
Aboolghasem Alidost
Associate Professor
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Jurisprudence and principles
دکتر عباسعلی کدخدایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی، حقوق بین الملل
Abas Ali Kadkhodaei
Professor
University of Tehran
Specialist: public rights, International rights
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر سید عباس موسویان
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فقه اقتصادی
Seyyed Abbas Mousavian
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Economic jurisprudence
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
ویراستارفارسی
محمدرضا پارسامنش
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Reza Parsa ManesH

Specialist: Criminal Law and Criminology
مدیر اجرایی
محمدرضا پارسامنش
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Reza Parsa ManesH

Specialist: Criminal Law and Criminology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۹