درباره نشریه
دوره انتشار:
هفته نامه
شروع انتشار:
16/4/82
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
افشین شعبانی
مدیر مسئول:
افشین شعبانی
تلفن:
087-33669235
نشانی:
سنندج، انتهای شهرک کشاورز کوچه برزگر دهم شماره تماس
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/07