درباره نشریه
ISSN:
2251-8010
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر حسن سعیدی
سردبیر:
دکتر محمدعلی شیخ
مدیرداخلی:
دکتر زکریا بهارنژاد
تلفن:
021-29905694
دورنگار:
021-29905694
سایت اختصاصی:
scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat
نشانی:
تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان، دفتر مجله، ، کدپستی: 1983963113
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/14
مدیر مسئول
دکتر حسن سعیدی
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حکمت و کلام، ادیان و عرفان
Hasan Saeedi
Associate Professor Faculty of Theology and Religions
Shahid Beheshti University
Specialist: Wisdom and theology, religions and mysticism
سردبیر
دکتر محمدعلی شیخ

دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Ali Sheykh

Shahid Beheshti University
اعضای تحریریه
آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
sayyed Hasan Saadat Mostafavi
Professor
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر حسن سعیدی
دانشیار دانشکده الهیات و ادیان
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حکمت و کلام، ادیان و عرفان
Hasan Saeedi
Associate Professor Faculty of Theology and Religions
Shahid Beheshti University
Specialist: Wisdom and theology, religions and mysticism
دکتر منوچهر صانعی دره بیدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
Manoochehr Sanei Darrehbidi
Professor
Shahid Beheshti University
دکتر محمدعلی شیخ

دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Ali Sheykh

Shahid Beheshti University
دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی

دانشگاه شهید بهشتی
Mohammad Ebrahimi Varkiani

Shahid Beheshti University
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
حجت الاسلام دکتر رضا اکبریان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فلسفه
Reza Akbarian
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Philosophy
دکتر محسن جوادی
استاد گروه فلسفه و الهیات اسلامی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: فلسفه غرب، فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و الهیات اسلامی، فلسفه اخلاق، فلسفه دین
Mohsen Javadi
Professor Department of Philosophy and Islamic Theology
University of Qom
Specialist: Western philosophy, Islamic philosophy and theology, Philosophy and Islamic Theology, Philosophy of ethics, philosophy of religion
آیت الله دکتر سید حسن سعادت مصطفوی
استاد
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
sayyed Hasan Saadat Mostafavi
Professor
Specialist: Islamic philosophy and wisdom
دکتر قربان علمی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادیان و عرفان
Ghorban Elmi
Professor
University of Tehran
Specialist: Religions and mysticism
ویراستارفارسی
فروغ کاظمی
فروغ کاظمی

مدیرداخلی
دکتر زکریا بهارنژاد

دانشگاه شهید بهشتی
Zakaria Baharnejad

Shahid Beheshti University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۰