درباره نشریه
ISSN:
2008-6326
eISSN:
2008-742X
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ارومیه (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
دکتر حمیده محدثی
سردبیر:
دکتر آرام فیضی
مدیر اجرایی:
دکتر حسن نظری
تلفن:
044-31937224
دورنگار:
044-31937224
سایت اختصاصی:
unmf.umsu.ac.ir
نشانی:
ارومیه، بلوار رسالت، خیابان جهاد، کوی اورژانس، معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن همراه:
09145592003
صندوق پستی:
1138
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/27
مدیر مسئول
دکتر حمیده محدثی
Hamideh Mohaddesi
سردبیر
دکتر آرام فیضی
Aram Feyzi
هیات تحریریه
مرضیه ابراهیمی
مرضیه ابراهیمی
مربی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Marzieh Ebrahimi
School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی
استادیار دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Soheila Ahangar Zadeh Rezaee
Assistant Professor, nursing school, Urmia University of Medical Sciences
دکتر رحیم بقایی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پرستاری
Rahim Baghaee
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمد حسنی
پروفسور علی تقی زاده افشاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: ارولوژی (پیوند کلیه)
Ali Taghizadeh Afshari
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Urology and Kidney transplantation
دکتر نیما حسینی جزنی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Nima Hoseini Jazani
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: microbiology
دکتر حسین حبیب زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پرستاری
Hosein Habib Zadeh
Assistant Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
پروفسور خسرو حضرتی تپه
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Khosrow Hazrati Tappeh
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Parasitology
دکتر یوسف حقیقی مقدم
مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Yosef Haghighi Moghadam
Nursing instructor, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
پروفسور محمدحسن خادم انصاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: بیوشیمی
Mohammad Hasan Khadem Ansari
Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر شاکر سالاری لک
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Shaker Salari Lak
Associate Professo, medical School, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اکبر شریفی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Akbar Sharifi
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
حسین جعفری زاده
حسین جعفری زاده
مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Hosein Jafari Zadeh
Nursing instructor, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
دکتر اصغر توفیقی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
Asghar Tofighi
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Exercise Physiology
دکتر محمدامین ولی زاده حسنلویی
دکتر محمدامین ولی زاده حسنلویی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Mohammad Amin Vali Zadeh Hasan Looee
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
دکتر علی عیسی زادگان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: روانشناسی
Ali Isa Zadegan
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر اصغر شریفی
دکتر اصغر شریفی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Asghar Sharifi
Assistant Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
شمس الدین شمس
شمس الدین شمس
مربی پرستاری دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Shamseddin Shams
Nursing instructor, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
دکتر سیامک عقلمند
دکتر سیامک عقلمند
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Siamak Aghlmand
Assistant Professor, Urmia University of Medical Sciences
دکتر فیروز قادری پاکدل
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Firooz Ghaderi Pakdel
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
دکتر ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor, Infectious and tropical diseases, Urmia University of Medical Sciences
دکتر مرتضی متذکر
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: میکروب شناسی و ویروس شناسی
Morteza Motezaker
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology and Virology
پروفسور خدیجه مخدومی
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: نفرولوژی
Khadijeh Makhdoomi
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nephrology
مریم مسگرزاده
مریم مسگرزاده
مربی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Matyam Mesgar Zadeh
Midwifery instructor, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
دکتر مجتبی کریمی پور
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: آناتومی
Mojtaba Karimipour
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy
دکتر فروغ رفیعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor, Department of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر معصومه همتی مسلک پاک
دانشیار گروه پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Masomeh Hemmati Maslak Pak
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor, Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA,
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر فاطمه مقدم تبریزی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Fatemeh Moghaddam Tabrizi
Assistant Professor, Urmia University of Medical Sciences
دکتر عبدالله خرمی مارکانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پرستاری
Abdollah Khorami Markani
Assistant Professor, Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
یوسف محمدپور
یوسف محمدپور
مربی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Yousef Mohammadpour
Nursing instructor, School of Nursing and Midwifery, Urmia University of Medical Sciences
ویراستارفارسی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری
Hasan Nazari
ویراستار انگلیسی
دکتر جاوید فریدونی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Javid Fereydooni
Associate Professor, Urmia University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری
Hasan Nazari
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶۷