درباره نشریه
ISSN:
2717-0306
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (دانشکده پرستاری و مامایی)
مدیر مسئول:
دکتر حمیده محدثی
سردبیر:
دکتر ناصر پریزاد
مدیر اجرایی:
دکتر علی رشیدی
مدیرداخلی:
دکتر حسن نظری
ویراستار فارسی:
دکتر حسن نظری
ویراستار انگلیسی:
دکتر رضا قلیخانی
تلفن:
044-31937224
044-31937332
دورنگار:
044-31937224
سایت اختصاصی:
unmf.umsu.ac.ir
نشانی:
ارومیه، بلوار رسالت، خیابان جهاد، کوی اورژانس، معاونت تحقیقات و فناوری ، کدپستی: کد پستی: 5714783734
تلفن همراه:
09145592003
صندوق پستی:
1138
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/05
مدیر مسئول
دکتر حمیده محدثی

Hamideh Mohaddesi

سردبیر
دکتر ناصر پریزاد

Naser Parizad

اعضای تحریریه
دکتر آرام فیضی
دانشیار faculty of nursing and midwifery
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Aram Feizi
Associate Professor, Nursing
Urmia University of Medical Sciences
Violeta Lopez
Professor
Specialist: Nursing Studies
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار گروه مدیریت و روان پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor, Psychiatric Nursing and Management, School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمد اسماعیل پور بندبنی
معاون تحقیقات
Mohammad Esmaeilpour Bandboni

Specialist: nursing and law
دکتر سید امیرحسین پیشگویی
دانشیار پرستاری، مراقبت ویژه، پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی پرستاری
Seyed Amir Hosein Pishgooie
Associate Professor, Nursing, Critical Care, Nursing
AJA University Of Medical Sciences
Specialist: PhD in Nursing
دکتر هادی حسن خانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Hadi Hasankhani
Associate Professor Nursing and Midwifery Faculty
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مژگان خادمی

دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر سهیلا ربیعی پور

محمدرضا شیخی چمان
دانشجوی دکتری اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: سیاست گذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد سلامت
Mohammadreza Sheikhy-Chaman
Phd Student, PhD Candidate, Department of Health Economics, Iran University of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Economics, HealthCare Management, Health Policy
دکتر فریبا قدس بین
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fariba Ghodsbin
School of Nursing and Midwifery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رضا نگارنده

Reza Negarandeh

Yong Shian Goh

دکتر مینو یغمایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Minoo Yaghmaei
Associate Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
وحید علی نژاد
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Vahid Alinejad

دکتر سید حمید شریف نیا
دانشیار پرستاری آمل
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Sharif Nia
Associate Professor, Nursing
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر میترا زندی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Mitra Zandi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مریم رسولی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rassouli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مولود رادفر
دانشیار روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: روان پرستاری
Moloud Radfar
Associate Professor, Department of psychiatric nursing
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nursing
بهروز دادخواه
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
رشته تخصصی: پرستاری
B Dadkhah
Assistant Professor
Ardabil University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر شایسته جهان فر

دکتر نسرین الهی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: آموزش پرستاری
Nasrin Elahi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر محسن ادیب حاج باقری
استاد مرکز تحقیقات پرستاری تروما
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
Mohsen Adib Haj Baghery
professor Trauma Nursing Research Center
Kashan University of Medical Sciences
دکتر نادر آقاخانی

دکتر لیلا نظری

دکتر سهیلا آهنگرزاده رضایی
استادیار دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Soheila Ahangar Zadeh Rezaee
Assistant Professor nursing school
Urmia University of Medical Sciences
دکتر یوسف حقیقی مقدم
استادیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: پرستاری، پژوهش در علوم زیستی
Yosef Haghighi Moghadam
Assistant Professor, Nursing
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: nursing, health research
دکتر اکبر شریفی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Akbar Sharifi
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر فروغ رفیعی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Rafii Forough
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر معصومه سیمبر
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Masomeh Simbar
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر نعیمه سیدفاطمی
استاد گروه پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پرستاری
Naeimeh Seyyed Fatemi
Professor Department of Nursing and Midwifery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric Nursing
دکتر معصومه همتی مسلک پاک
دانشیار گروه پرستاری داخلی و جراحی
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Masomeh Hemmati Maslak Pak
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر فاطمه مقدم تبریزی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Fatemeh Moghaddam Tabrizi
Assistant Professor
Urmia University of Medical Sciences
ویراستار فارسی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری

Hasan Nazari

ویراستار انگلیسی
دکتر رضا قلیخانی
دکتر رضا قلیخانی

مدیر اجرایی
دکتر علی رشیدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
رشته تخصصی: اطلاع رسانی پزشکی
Ali Rashidi
Associate Professor
Urmia University of Medical Sciences
Specialist: Medical Information Sciences
مدیرداخلی
دکتر حسن نظری
دکتر حسن نظری

Hasan Nazari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۲۳