درباره نشریه
ISSN:
2008-1472
eISSN:
2423-3978
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر پرویز رضوانی مقدم
سردبیر:
دکتر حمیدرضا خزاعی
سایت اختصاصی:
jcesc.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه پژوهشهای زراعی ایران
صندوق پستی:
91775-1163
تلفن:
051-38787430
اشتراک:
تلفن:
051-38763846
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/11
مدیر مسئول
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
سردبیر
دکتر حمیدرضا خزاعی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Reza Khazae
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
اعضای تحریریه
دکتر مجید آقاعلیخانی
استاد زراعت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: اکوفیزیولو‍ی علفهای هرز و گیاهان زراعی، اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Aghaalikhani
Professor, Agronomy
Tarbiat Modares University
Specialist: Weed ecophysiology and crops, Ecophysiology of Crops
دکتر پرویز احسان زاده
دانشیار دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی- فیزیولوژی تنش ها، شوری و خشکی
Parviz Ehsanzadeh
Associate Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: Crop Physiology - Physiology of stresses, salinity and drought
دکتر یعقوب راعی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اکوفیزیولوژی گیاهی
Yaegoob Raee
Associate Professor College of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
دکتر احسان عیشی رضایی

دکتر اعظم لشکری

دکتر یحیی امام
استاد تمام تولید و ژنتیک گیاهی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Full Professor, Department of Plant Production and Genetics
University of Shirazu
Specialist: Crop Physiology
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر محمد بنایان اول
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدل سازی محیط زیست
Mohammad Banayan Aval
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agro-Environment Modeling
مجید جامی الاحمدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi
Professor, Faculty of Agriculture
University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
دکتر حمید رحیمیان مشهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Rahimian Mashhadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Crop Physiology
دکتر غلامرضا زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان راعی، مغز و اعصاب کودکان
Gholam Reza Zamani
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology of Rai plants, Pediatric Neurology
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
دکتر فرج الله شهریاری احمدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Farajollah Shahriari Ahmadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر محمد کافی
استاد گروه فناوری کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
Professor, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر احمد نظامی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ahmad Nezami
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲۱