درباره نشریه
ISSN:
2008-1472
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر پرویز رضوانی مقدم
سردبیر:
دکتر حمیدرضا خزاعی
سایت اختصاصی:
jcesc.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه پژوهشهای زراعی ایران
صندوق پستی:
91775-1163
تلفن:
051-38787430
اشتراک:
تلفن:
051-38763846
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/12
مدیر مسئول
دکتر پرویز رضوانی مقدم
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: بوم شناسی گیاهان دارویی
Parviz Rezvani Moghaddam
professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Ecology of Medicinal Plants
سردبیر
دکتر حمیدرضا خزاعی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Reza Khazae
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
اعضای تحریریه
دکتر یحیی امام
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Yahya Emam
Professor School of Agriculture
University of Shirazu
Specialist: Plant Physiology
دکتر عبدالرضا باقری
استاد گروه زراعت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اصلاح نباتات-گرایش سبزیکاری، ژنتیک و اصلاح نباتات
Abdolreza Bagheri
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Plant Growth-Vegetable Tenderness, Genetics and Plant Breeding
دکتر محمدعلی بهدانی
استاد
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: اکولوژی گیاهان زراعی
Mohammad Ali Behdani
Professor
University of Birjand
Specialist: Crop Ecology
دکتر محمد بنایان اول
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدل سازی محیط زیست
Mohammad Banayan Aval
Professor Department of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Agro-Environment Modeling
مجید جامی الاحمدی
دانشیار
دانشگاه بیرجند
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Majid Jami Alahmadi

University of Birjand
Specialist: Crop Physiology
دکتر حمیدرضا خزاعی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Reza Khazae
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر حمید رحیمیان مشهدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم علف های هرز، فیزیولوژی گیاهان زراعی
Hamid Rahimian Mashhadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Crop Physiology
دکتر غلامرضا زمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان راعی، مغز و اعصاب کودکان
Gholam Reza Zamani
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiology of Rai plants, Pediatric Neurology
دکتر احمد زارع فیض آبادی
استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
رشته تخصصی: زراعت، اکولوژی گیاهان زراعی
Amad Zare Fayzabadi
Professor of Agricultural Research, Education and Promotion Organization
Specialist: Agriculture, Ecology of Crops
دکتر فرج الله شهریاری احمدی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: ژنتیک و اصلاح نباتات
Farajollah Shahriari Ahmadi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Genetics and Plant Breeding
دکتر محمد کافی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی، تنش ها، شوری
Mohammad Kafi
professor School of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر احمد نظامی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Ahmad Nezami
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Crop Physiology
دکتر داریوش مظاهری
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست گیاهی، زراعت
Daryoush Mazaheri
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Plant Ecology, Agriculture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۰۸