درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
زهرا نژادبهرام
مدیر مسئول:
زهرا نژادبهرام
سردبیر:
زهرا نژادبهرام
تلفن:
021-26418652
سایت اختصاصی:
www.tashakolmag.ir
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، بلوار 24 متری، کوچه اول غربی، شماره 12، طبقه سوم شرقی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/01/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹