درباره نشریه
ISSN:
1735-1995
eISSN:
1735-7136
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نعمت بخش
سردبیر:
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
مدیر اجرایی:
دکتر پریسا میرمقتدایی
مدیرداخلی:
مریم کریمی
تلفن:
031-37923065
دورنگار:
031-37923065
سایت اختصاصی:
jrms.mui.ac.ir
صندوق پستی:
319-81745
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/11
مدیر مسئول
دکتر مهدی نعمت بخش
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی، فیزیولوژی
Mehdi Nemat Bakhsh
Professor, Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Engineering, Physiology
سردبیر
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mojgan Mortazavi Najaf Abadi
Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر عظیم هنرمند
دکتر عظیم هنرمند
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Azim Honarmand
Department of Anesthesiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسین موحدیان عطار
استاد مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hosein Movahedian Attar
Professor, Environmental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر آتوسا ادیبی
دکتر آتوسا ادیبی
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرتونگاری
Atoosa Adibi
Department of Radiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر ندا ادیبی
دکتر ندا ادیبی
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Neda Adibi
Vice Chancellor for Research, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حمید افشار
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات روان تنی (سایکوسوماتیک)
Hamid Afshar
Department of Psychiatry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychosomatic Research Center
Selman A Ali
Selman A Ali
Specialist: Virology
دکتر بابک امرا
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Babak Amra
Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
دکتر فرشته اشتری
دکتر فرشته اشتری
گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های مغز و اعصاب
Fereshteh Ashtari
Department of Neurology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر بهار باستانی
دکتر بهار باستانی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی نفرولوژی
Bahar Bastani
Professor,
Specialist: Neurology, Internal Medicine/Nephrology Division
دکتر فریبا بهنام فر
گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariba Behnam Far
Department of Obstetrics and Gynecology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر طاهره چنگیز
استاد گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Tahereh Changiz
Professor, Department of Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین داورپناه
دکتر امیرحسین داورپناه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گروه آموزش پزشکی
Amir Hossein Davar Panah Jazi
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Department of Medical Education
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor, Department of Anatomy, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
Ecevit Eyduran
Ecevit Eyduran
Specialist: Animal Science
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib
Specialist: Endocrinology
دکتر مرجان گلشنی
دکتر مرجان گلشنی
گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Marjan Golshani
Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
استادیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Shaghayegh Hagh Jooy Javan Mard
Assistant Professor, Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Malcolm J Harris
Malcolm J Harris
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
Anthony J Hedley
Anthony J Hedley
Specialist: Community Medicine
دکتر میترا حیدرپور
دکتر میترا حیدرپور
گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mitra Heidar Pour
Department of Pathology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کیان حشمت
گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Kiyan Heshmat
Department of Cardiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
استاد
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد
Faramarz Esmail Beigi
Professor,
Specialist: Endocrinologist
 Jerosch
Jerosch
دکتر علی کچویی
دکتر علی کچویی
گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Kachuei
Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر پرویز کاشفی
دکتر پرویز کاشفی
گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Parviz Kashefi
Department of Anesthesiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر همایون کاظمی
رشته تخصصی: ریه و مراقبت های ویژه
Homayoun Kazemi
Specialist: Pulmonary and Critical Care
دکتر رویا کلیشادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya kelishadi
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر عباسعلی خادمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor, Faculty of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر فرزین خوروش
گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Farzin Khorvash
Department of Infectious Diseases, Isfahan University of Medical Sciences
Kieran Mc Hugh
Kieran Mc Hugh
Specialist: Radiology
دکتر محمد میناکاری
دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های گوارش و کبد بالغین
Mohammad Mina Kari
Associate Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastrointestinal and Adult Liver Diseases
دکتر پریسا میرمقتدایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Parisa Mir Moghtadaee
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر عطیه مقیسی
دکتر عطیه مقیسی
Atieh Moghissi
دکتر رسول محمدی
دانشیار گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Rasoul Mohammadi
Associate Professor, Department of Medical Parasitology and Mycology, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Mycology
دکتر نصرالدین مصطفوی
دکتر نصرالدین مصطفوی
گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Naseredin Mostafavi
Department of Pediatrics, Isfahan University of Medical Sciences
Ahmed Okasha
Ahmed Okasha
Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا پیمان
دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های قرینه و خارج چشمی
Ali Reza Peyman
Associate Professor, Department of Ophthalmology, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Corneal and extracorporeal diseases
دکتر مسعود پورمقدس
دکتر مسعود پورمقدس
استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Masoud Pourmoghadas
Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
 Progler
Progler
دکتر رضا رهبرقاضی
استادیار
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Reza Rahbar Ghazi
Assistant Professor,
Specialist: Pathology
دکتر مجتبی رحیمی
دانشیار مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی و مراقبتهای ویژه
Mojtaba Rahimi
Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology and Intensive Care
Abdul Rehman
Abdul Rehman
Specialist: Pediatrics
دکتر مهرداد روقا
دکتر مهرداد روقا
گروه ENT دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mehrdad Rogha
Department of ENT, Isfahan University of Medical Sciences
Joan Rosello
Joan Rosello
 Catafau
Catafau
دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor, medical School, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدرضا صبری
استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق کودکان
Mohammad Reza Sabri
Professor, Department of Pediatrics, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Cardiology
دکتر حسین صالحی
دانشیار گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Hossein Salehi
Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal SarrafZadegan
Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر بهزاد شمس مورکانی
استاد گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Behzad Shams Moorkani
Professor, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor, Department of Physiology, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کیانا شیرانی
گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Kiana Shirani
Department of Infectious Diseases, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سیدعباس طباطبایی
استاد گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Seyyed Abbas Tabatabaei
Professor, Department of Surgery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
مدیر اجرایی
دکتر پریسا میرمقتدایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Parisa Mir Moghtadaee
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مدیرداخلی
مریم کریمی
مریم کریمی
Maryam Karimi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۲۴