درباره نشریه
ISSN:
1735-1995
eISSN:
1735-7136
دوره انتشار:
ماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نعمت بخش
سردبیر:
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
مدیر اجرایی:
دکتر پریسا میرمقتدایی
مدیرداخلی:
مریم کریمی
تلفن:
031-37923065
دورنگار:
031-37923065
سایت اختصاصی:
jrms.mui.ac.ir
صندوق پستی:
319-81745
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر مهدی نعمت بخش
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی، فیزیولوژی
Mehdi Nemat Bakhsh
Professor Department of Physiology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Engineering, Physiology
سردبیر
دکتر مژگان مرتضوی نجف آبادی
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mojgan Mortazavi Najaf Abadi
Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر عظیم هنرمند
دکتر عظیم هنرمند
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Azim Honarmand
Department of Anesthesiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حسین موحدیان عطار
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Hossein Movahedian Attar
Professor, Department of Environmental Health Engineering School of Health, Environment Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر آتوسا ادیبی
دکتر آتوسا ادیبی
گروه رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرتونگاری
Atoosa Adibi
Department of Radiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر ندا ادیبی
دکتر ندا ادیبی
معاون پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Neda Adibi
Vice Chancellor for Research
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر حمید افشار
گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مرکز تحقیقات روان تنی (سایکوسوماتیک)
Hamid Afshar
Department of Psychiatry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Psychosomatic Research Center
Selman A Ali
Selman A Ali

Specialist: Virology
دکتر بابک امرا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Babak Amra
Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
دکتر فرشته اشتری
دکتر فرشته اشتری
گروه مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های مغز و اعصاب
Fereshteh Ashtari
Department of Neurology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر بهار باستانی
دکتر بهار باستانی
استاد
رشته تخصصی: عصب شناسی، داخلی نفرولوژی
Bahar Bastani
Professor
Specialist: Neurology, Internal Medicine/Nephrology Division
دکتر فریبا بهنام فر
گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Fariba Behnam Far
Department of Obstetrics and Gynecology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر طاهره چنگیز
استاد گروه آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Tahereh Changiz
Professor Department of Medical Education
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین داورپناه
دکتر امیرحسین داورپناه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گروه آموزش پزشکی
Amir Hossein Davar Panah Jazi

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Department of Medical Education
دکتر ابراهیم اسفندیاری
استاد گروه آناتومی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی
Ebrahim Esfandiari
Professor Department of Anatomy
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical Sciences and Molecular Biology
Ecevit Eyduran
Ecevit Eyduran

Specialist: Animal Science
دکتر حسین قریب
دکتر حسین قریب

رشته تخصصی: غدد درون ریز
Hosein Gharib
Mayo Clinic, USA
Specialist: Endocrinology
دکتر مرجان گلشنی
دکتر مرجان گلشنی
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های داخلی
Marjan Golshani
Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
استاد گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
رشته تخصصی: پزشکی ،فیزیولوژی
Shaghayegh Haghjooy Javanmard
Professor, Department of Physiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences
Applied Physiology Research Center, Cardiovascular Research Institute
Specialist: medicine, physiology
Malcolm J Harris
Malcolm J Harris

Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
Anthony J Hedley
Anthony J Hedley

Specialist: Community Medicine
دکتر میترا حیدرپور
دکتر میترا حیدرپور
گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mitra Heidar Pour
Department of Pathology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کیان حشمت
گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Kiyan Heshmat
Department of Cardiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
دکتر فرامرز اسماعیل بیگی
استاد
رشته تخصصی: فوق تخصص غدد
Faramarz Esmail Beigi
Professor
Specialist: Endocrinologist
 Jerosch
Jerosch

دکتر علی کچویی
گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ali Kachuei
Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر پرویز کاشفی
دکتر پرویز کاشفی
گروه بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Parviz Kashefi
Department of Anesthesiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر همایون کاظمی

رشته تخصصی: ریه و مراقبت های ویژه
Homayoun Kazemi

Specialist: Pulmonary and Critical Care
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
دکتر عباسعلی خادمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Abbasali Khademi
Professor Faculty of Dentistry
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر فرزین خوروش
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Farzin Khorvash
Department of Infectious Diseases
Isfahan University of Medical Sciences
Kieran Mc Hugh
Kieran Mc Hugh

Specialist: Radiology
دکتر محمد میناکاری
دانشیار گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های گوارش و کبد بالغین
Mohammad Mina Kari
Associate Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastrointestinal and Adult Liver Diseases
دکتر پریسا میرمقتدایی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Parisa Mir Moghtadaee

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر عطیه مقیسی
دکتر عطیه مقیسی

Atieh Moghissi

دکتر رسول محمدی
دانشیار قارچ شناسی پزشکی، انگل و قارچ شناسی، پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Rasoul Mohammadi
Associate Professor, Medical Parasitology and Mycology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر نصرالدین مصطفوی
دکتر نصرالدین مصطفوی
گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Naseredin Mostafavi
Department of Pediatrics
Isfahan University of Medical Sciences
Ahmed Okasha
Ahmed Okasha

Specialist: Psychiatry
دکتر علیرضا پیمان
دانشیار گروه چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری های قرینه و خارج چشمی
Ali Reza Peyman
Associate Professor Department of Ophthalmology
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Corneal and extracorporeal diseases
دکتر مسعود پورمقدس
دکتر مسعود پورمقدس
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Masoud Pourmoghadas
Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
 Progler
Progler

دکتر رضا رهبرقاضی
استادیار
رشته تخصصی: آسیب شناسی
Reza Rahbar Ghazi
Assistant Professor
Specialist: Pathology
دکتر مجتبی رحیمی ورپشتی
دانشیار مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیهوشی و مراقبتهای ویژه
Mojtaba Rahimi Varposhti
Associate Professor Anesthesiology and Critical Care Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesiology and Intensive Care
Abdul Rehman
Abdul Rehman

Specialist: Pediatrics
دکتر مهرداد روقا
دکتر مهرداد روقا
گروه ENT
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Mehrdad Rogha
Department of ENT
Isfahan University of Medical Sciences
Joan Rosello
Joan Rosello

 Catafau
Catafau

دکتر مسیح صبوری
دکتر مسیح صبوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Masih Saboori
Professor medical School
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر محمدرضا صبری
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق کودکان
Mohammad Reza Sabri
Professor Department of Pediatrics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Cardiology
دکتر حسین صالحی
دانشیار علوم تشریحی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hossein Salehi
Associate Professor, Department of Anatomical sciences, school of medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal Sarrafzadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر بهزاد شمس مورکانی
استاد گروه اطفال دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Behzad Shams Moorkani
Professor Department of Pediatrics, Faculty of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا شریفی
استاد گروه فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی
Mohammad Reza Sharifi
Professor Department of Physiology
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر کیانا شیرانی
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Kiana Shirani
Department of Infectious Diseases
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر سید عباس طباطبایی
استاد گروه جراحی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: شیمی دارویی
Seyyed Abbas Tabatabaei
Professor Department of Surgery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medicinal Chemistry
دکتر فریبا طالقانی
استاد دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پرستاری جراحی پزشکی
Fariba Taleghani
Professor School of Nursing and Midwifery
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
مدیر اجرایی
دکتر پریسا میرمقتدایی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Parisa Mir Moghtadaee

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مدیرداخلی
مریم کریمی
مریم کریمی

Maryam Karimi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۱۳