درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی نبا مبین
مدیر مسئول:
محمدحسین شهری
سردبیر:
دکتر حسن طارمی راد
مدیرداخلی:
مینا اسکویی
ویراستار فارسی:
حمید فرناق
تلفن:
021-77501103
سایت اختصاصی:
safinah-al-nejat.ir
نشانی:
تهران، میدان شریعتی، خیابان شبستری، کوچه ادیبی، طبقه سوم، شماره 26
صندوق پستی:
15655-377
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/16
مدیر مسئول
محمدحسین شهری
محمدحسین شهری

سردبیر
دکتر حسن طارمی راد
دانشیار بنیاد دائره المعارف اسلامی
Hasan Tarumiraad
Associate Professor of the Islamic Encyclopedia
اعضای تحریریه
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر محمدرضا فخرروحانی
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه قم
Mohammad Reza Fakhr Rouhani
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Qom
محمدهادی قندهاری
محمدهادی قندهاری

احمدرضا رحیمی ریسه
احمدرضا رحیمی ریسه

نرگس شهری
نرگس شهری

ویراستار فارسی
حمید فرناق
حمید فرناق

مدیرداخلی
مینا اسکویی
مینا اسکویی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳