درباره نشریه
ISSN:
2588-7459
eISSN:
2588-7440
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق
مدیر مسئول:
دکتر جلال درخشه
سردبیر:
دکتر ابوذر گوهری مقدم
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی جاودانی مقدم
مدیر اجرایی:
امیرمحمد اسماعیلی
مدیر اجرایی:
علی لطیفی
تلفن:
021-88094001
دورنگار:
021-88080733
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) ، معاونت پژوهش و فناوری
سایت اختصاصی:
ipt.isu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/30
مدیر مسئول
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
سردبیر
دکتر ابوذر گوهری مقدم
استادیار
Aboozar Gohari moghaddam
Assistant Professor
جانشین سردبیر
دکتر مهدی جاودانی مقدم

Mahdi Javdani Moqaddam

اعضای تحریریه
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر محسن رضوانی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mohsen Rezvani
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Political science
دکتر طلال عتریسی
استاد دانشگاه لبنان
Talal Atrissi
Professor University of Lebanon
Specialist: Educational Sociology and Social Psychology
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
دکتر سید محمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Mohammad Reza Ahmadi Tabatabaei
Associate Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
Tim Anderson

Rodney Shakespeare

دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor political sciences
University of Isfahan
Specialist: political sciences
Heinz Gärtner

Abdul Qayyum Sajjadi

مدیر اجرایی
امیرمحمد اسماعیلی

علی لطیفی

Ali Latifi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۵