درباره نشریه
ISSN:
2588-7459
eISSN:
2588-7440
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول:
دکتر جلال درخشه
سردبیر:
دکتر ابوذر گوهری مقدم
مدیر اجرایی:
سیدعلی لطیفی
تلفن:
021-88575025
دورنگار:
021-88575025
سایت اختصاصی:
ipt.journals.isu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع) ، معاونت پژوهش و فناوری
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/30
مدیر مسئول
جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر ابوذر گوهری مقدم
ابوذر گوهری مقدم
هیات تحریریه
حمید احمدی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Ahmadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: political science
سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firooz Abadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
فرهنگ رجایی
استاد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farhang Rajaii
Professor,
Specialist: political science
ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science, Security
امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor, International Relations Group, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Naser Jamalzadeh
Associate Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
محمدحسن خانی
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Hasan Khani
Associate Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Political Science
محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
حمیدرضا ملک محمدی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Professor, University of Tehran
Specialist: Political Science
فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Farshad Shariat
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadiq University
Specialist: political science
محمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
Mohammad Reza Ahmadi Tabatabaee
Associate Professor, Imam Sadiq University
غلامرضا خواجه سروی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
مدیر اجرایی
سیدعلی لطیفی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Ali Latify
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶