درباره نشریه
دوره انتشار:
دوهفته نامه
شروع انتشار:
1383
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
بیژن جعفرقلی زاده
مدیر مسئول:
بیژن جعفرقلی زاده
تاریخ به‌روزآوری: 1397/07/08