درباره نشریه
ISSN:
2476-3551
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ارومیه
مدیر مسئول:
احمد علیجانپور
سردبیر:
جواد اسحاقی راد
مدیرداخلی:
عباس بانج شفیعی
کارشناس:
هادی بیگی حیدرلو
تلفن:
044-32770489
دورنگار:
044-32770489
سایت اختصاصی:
jfrd.urmia.ac.ir
نشانی:
ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده منابع طبیعی، ، کدپستی: 5756151818
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/09
مدیر مسئول
احمد علیجانپور
دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آمار و اندازه گیری جنگل
Ahmad Alijanpour
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Forest Inventory
کارشناس
هادی بیگی حیدرلو
گروه جنگلداری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جنگلداری و مدیریت جنگل، سنجش از دور و
Hadi Beygi Heidarlou
Forestry Department, University of Urmia
Specialist: Forest Management
سردبیر
جواد اسحاقی راد
دانشیار دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
Javad Eshaghi Rad
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Silviculture and Forest Ecology
هیات تحریریه
داوود آزادفر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی جنگل
Davoud Azadfar
Associate Professor, Gorgan University
جواد اسحاقی راد
دانشیار دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جنگلشناسی و اکولوژی جنگل
Javad Eshaghi Rad
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Silviculture and Forest Ecology
عباس بانج شفیعی
دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جنگلداری و مدیریت جنگل
Abbas Banj Shafiei
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Forestry
خسرو ثاقب طالبی
دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بخش تحقیقات جنگل
رشته تخصصی: جنگل شناسی، اکولوژی جنگل
Khosro Sagheb Talebi
Associate Professor, Research Institute of Forests and Rangelands,
Specialist: Forest Ecology and Silviculture
سیدمحسن حسینی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم جنگل
Seyed Mohsen Hosseini
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Forest Sciences
قوام الدین زاهدی امیری
گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: خاکشناسی جنگل
Ghavamaddin Zahedi Amiri
University of Tehran
نقی شعبانیان
دانشیار دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: جنگلکاری، اصلاح نژاد و اکولوژی جنگل
Naghi Shabanian
Associate Professor, University of Kurdistan
جهانگیر فقهی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جنگلداری - سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی
Jahangir Feghhi
Professor, University of Tehran
Specialist: Forest Management Planning and Forest/Geographic Information System
احمد علیجانپور
دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: آمار و اندازه گیری جنگل
Ahmad Alijanpour
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Forest Inventory
رامین نقدی
استاد دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مهندسی جنگل
Ramin Naghdi
Professor, University of Guilan
ویراستارفارسی
بهمن نزهت
بهمن نزهت
ویراستار انگلیسی
الیاس رمضانی کاکرودی
الیاس رمضانی کاکرودی
مدیرداخلی
عباس بانج شفیعی
دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: جنگلداری و مدیریت جنگل
Abbas Banj Shafiei
Associate Professor, University of Urmia
Specialist: Forestry