درباره نشریه
ISSN:
2008-8388
eISSN:
2423-6195
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر محمدرسول آهنگران
دبیراجرایی:
علی احمد روشنایی
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
رضا کلیایی
تلفن:
025-36166312
دورنگار:
025-36166312
سایت اختصاصی:
jorr.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشجو، جاده قدیم تهران، دانشگاه تهران، پردیس فارابی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/05

این مجله قبلا با نام پژوهش های دینی به چاپ می رسیده است.

مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor College of Farabi
University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دبیراجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر جلیل قنواتی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Jalil Ghanavati
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
دکتر ابراهیم عبدی پور
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ibrahim Abdipour
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor Faculty of Law and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
آیت الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi

Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر سید علی محمد یثربی
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyyed Ali Mohammad Yasrebi
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
رضا کلیایی
پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادیبات انگلیسی
Reza Koliaei
Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۲