درباره نشریه
ISSN:
2008-8388
eISSN:
2423-6195
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا محمدرضایی
سردبیر:
دکتر محمدرسول آهنگران
دبیراجرایی:
علی احمد روشنایی
مدیر اجرایی:
علی احمد روشنایی
کارشناس:
رضا کلیائی
تلفن:
025-36166312
دورنگار:
025-36166312
سایت اختصاصی:
jorr.ut.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار دانشجو، جاده قدیم تهران، دانشگاه تهران، پردیس فارابی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05

این مجله قبلا با نام پژوهش های دینی به چاپ می رسیده است.

مدیر مسئول
دکتر علیرضا محمدرضایی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Ali Reza Mohammadrezaei
Associate Professor, College of Farabi, University of Tehran
Specialist: Arabic Language and Literature
سردبیر
دکتر محمدرسول آهنگران
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
Mohammad Rasoul Ahangaran
Professor, Campus Farabi, University of Tehran
دبیراجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Business Management
هیات تحریریه
دکتر احمد باقری
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Ahmad Bagheri
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر جلیل قنواتی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Jalil Ghanavati
Associate Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research, Nuclear Science and Technology Research Center,
Specialist: International rights, Private law
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Private law
دکتر ابراهیم عبدی پور
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ibrahim Abdipour
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Private law
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
آیت الله دکتر سیدمحمد موسوی بجنوردی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyed Mohamad Moosavi Bojnourdi
Kharazmi University
Specialist: Law and Jurisprudence
دکتر سیدعلی محمد یثربی
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق
Seyyed Ali Mohammad Yasrebi
Associate Professor, Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence
مدیر اجرایی
علی احمد روشنایی
کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت کسب و کار
Ali Ahmad Roshanaei
Masters, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Business Management
کارشناس
رضا کلیائی
پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادیبات انگلیسی
Reza Koliaei
Campus Farabi, University of Tehran
Specialist: English Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۸