درباره نشریه
ISSN:
2251-9300
eISSN:
2322-536X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مدیر مسئول:
دکتر داوود نیک کامی
سردبیر:
دکتر داوود نیک کامی
مدیر اجرایی:
فانیذ حشمتی
مدیرداخلی:
امیر سررشته داری
تلفن:
021-44901214-8 ، داخلی: 398
دورنگار:
021-44901214-8 ، داخلی: 398
سایت اختصاصی:
jwem.areo.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 10 مخصوص کرج، خیابان شهید عاشری، خیابان شهید شفیعی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
تلفن همراه:
09380203807
صندوق پستی:
1136-13445
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/07
مدیر مسئول
دکتر داوود نیک کامی
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Davood Nikkami
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: Watershed Management
سردبیر
دکتر داوود نیک کامی
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Davood Nikkami
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: Watershed Management
اعضای تحریریه
دکتر حسینعلی بهرامی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیک و فرسایش خاک
Hossin Ali Bahrami
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physics and soil erosion
دکتر بهرام ثقفیان
استاد واحد علوم وتحقیقات تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Bahram Saghafian
Professor Sciences and Researches Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Hydrology
دکتر مهدی حبیبی
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: مهندسی رودخانه
Mehdi Habibi
Associate Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: River Engineering
دکتر ضیاءالدین شعاعی
دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Zieaoddin Shoaei
Associate Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: Geological engineering
دکتر علیرضا شکوهی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: هیدرولوژی
Alireza Shokoohi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Hydrology
دکتر سید حمیدرضا صادقی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی آبخیزداری، مدل سازی عملکرد رسوب و رسوب خاک
Seyed Hamidreza Sadeghi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Watershed Management Eng, Soil Erosion and Sediment Yield Modeling
دکتر سید کاظم علوی پناه
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سنجش از دور و GIS، خاکشناسی و سنجش از دور
Seyyed Kazem Alavipanah
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Remote Sensing & GIS, Soil Science and Remote Sensing
دکتر منوچهر گرجی
استاد پردیس کشاورزی و منایع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فرسایش و حفاظت خاک
Manouchehr Gorji
Professor Erosion and protection of campus agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Erosion and soil conservation
دکتر محمدحسین مهدیان
استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبیاری، آبیاری و زهکشی
Mohammad Hosein Mahdian
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: wATERING systems, Irrigation and Drainage
دکتر داوود نیک کامی
رییس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: آبخیزداری
Davood Nikkami
Professor of Soil Conservation and Watershed Management Institute
Specialist: Watershed Management
ویراستارفارسی
فانیذ حشمتی
کارشناس ارشد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: خاکشناسی
Faniz Heshmati
M.Sc., Institute of Soil Conservation and Watershed Management
Specialist: Soil Science
مدیر اجرایی
فانیذ حشمتی
کارشناس ارشد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: خاکشناسی
Faniz Heshmati
M.Sc., Institute of Soil Conservation and Watershed Management
Specialist: Soil Science
مدیرداخلی
امیر سررشته داری
مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
رشته تخصصی: خاکشناسی
Amir Sarreshtehdari
Instructor, Institute of Soil Conservation and Watershed Management SCWMRI
Specialist: Soil Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۰