درباره نشریه
ISSN:
1735-5087
eISSN:
2383-3491
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
انجمن ارتدنتیست های ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهتاب نوری
سردبیر:
دکتر آرزو جهان بین
ویراستار انگلیسی:
پریا هروی
ویراستار علمی:
عبدالله جوان
ویراستار علمی:
زیبا شیرخانی
ویراستار فنی:
عرفان بردیده
تلفن:
021-86111814
نشانی:
تهران، کوی نصر (گیشا)، خیابان پیروزی (علیای غربی)، پلاک 83، طبقه 5شمالی، دفتر انجمن ارتدنتیست های ایران ، کدپستی: 1447744771
سایت اختصاصی:
www.ijorth.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/04/22
مدیر مسئول
دکتر مهتاب نوری
دکتر مهتاب نوری
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتودنسی
Mahtab Nouri
Dental Faculty
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
سردبیر
دکتر آرزو جهان بین
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Arezou Jahanbin
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
اعضای تحریریه
دکتر سید فرزین هروی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Seyyed Farzin Heravi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر لادن اسلامیان
استاد دانشکده دندانپزشکی
Ladan Eslamian
Professor School of Dentistry
Ahu Acar

Daniella Garib
Daniella Garib

دکتر مانی علیخانی
دکتر مانی علیخانی

دکتر علی فراهانی
دکتر علی فراهانی

دکتر امین راهپیما
دکتر امین راهپیما

دکتر فرزانه احراری

Farzaneh Ahrari

دکتر ندا اسلامی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Neda Eslami
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
دکتر عبدالرسول رنگرزی
دکتر عبدالرسول رنگرزی

الهیار گرامی
استاد ارتدنسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Allahyar Geramy
Professor, Orthodontics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر آزیتا تهرانچی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتودنسی
Azita Tehranchi
Dental Faculty
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
Joseph Bouserhal
Joseph Bouserhal
Professor
Specialist: Orthodontics
ویراستار انگلیسی
پریا هروی
پریا هروی

ویراستار علمی
عبدالله جوان
عبدالله جوان

زیبا شیرخانی
زیبا شیرخانی

ویراستار فنی
عرفان بردیده
عرفان بردیده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۸