درباره نشریه
ISSN:
1735-5087
eISSN:
2383-3491
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ارتدنتیست های ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهتاب نوری
سردبیر:
دکتر الهیار گرامی
تلفن:
021-88288358
دورنگار:
021-88288358
نشانی:
تهران، گیشا، خیابان پیروزی غربی، ساختمان انجمن دندانپزشکان ایران
سایت اختصاصی:
sites.kowsarpub.com/orthodontics
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
مدیر مسئول
دکتر مهتاب نوری
دکتر مهتاب نوری
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتودنسی
Mahtab Nouri
Dental Faculty
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
سردبیر
دکتر الهیار گرامی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Allahyar Gerami
Dental Faculty
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
اعضای تحریریه
دکتر بهرام قاسمی
دکتر بهرام قاسمی

Bahram Ghasemi

دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: ارتودنسی
Hamid Reza Pakshir
Professor School of Dentistry
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر الهیار گرامی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Allahyar Gerami
Dental Faculty
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر طاهره حسین زاده نیک
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Tahereh Hosseinzadeh Nik
Dental Faculty
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر مسعود سیفی
دکتر مسعود سیفی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتودنسی
Masoud Seifi
Dental Faculty
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر محسن شیرازی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ارتودنسی
Mohsen Shirazi
Professor Dental Faculty
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
دکتر آزیتا تهرانچی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ارتودنسی
Azita Tehranchi
Dental Faculty
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontic
Jean Marc Retrouvey
Jean Marc Retrouvey
Associate Professor
Joseph Bouserhal
Joseph Bouserhal
Professor
Specialist: Orthodontics
Kazuo Tanne
Kazuo Tanne
Professor
Specialist: Orthodontics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۲