درباره نشریه
ISSN:
2008-5389
eISSN:
2538-4295
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1384
صاحب امتیاز:
دانشگاه مازندران
مدیر مسئول:
دکتر شادمهر میردار هریجانی
سردبیر:
دکتر الهه طالبی گرکانی
تلفن:
011-35302215
دورنگار:
011-35302215
سایت اختصاصی:
asp.journals.umz.ac.ir
نشانی:
بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، میدان ابوعلی سینا، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، معاونت پژوهشی
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/30
مدیر مسئول
دکتر شادمهر میردار هریجانی
استاد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Shadmehr Mirdar Harijani
Professor, Exercise physiology
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
سردبیر
دکتر الهه طالبی گرکانی
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Elahe Talebi Garakani
Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Exercise Physiology
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا صفرزاده
دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Alireza Safarzade
Associate Professor, Exercise Physiology
University of Mazandaran
Specialist: Exercise Phsiology
دکتر سید رضا عطارزاده حسینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی؛ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزش
Seyed Reza Attarzade Hoseini
Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad-Iran
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Exercise Physiology
دکتر خسرو ابراهیم
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Khosrow Ebrahim
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Sport physiology
دکتر عباس قنبری نیاکی
استاد
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Abbas Ghanbari Niyaki
Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
دکتر ارسلان دمیرچی
دانشیار
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Arsalan Damirchi
Associate Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر فرهاد رحمانی نیا
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Farhad Rahmaninia
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر الهه طالبی گرکانی
دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Elahe Talebi Garakani
Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sports Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Exercise Physiology
دکتر رزیتا فتحی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Rozita Fathi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
دکتر عباسعلی گائینی
استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
دانشگاه تهران
Abassali Gaeini
Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences
University of Tehran
دکتر حمید محبی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Hamid Mohebbi
Professor
University of Guilan
Specialist: Sport physiology
دکتر ضیاء فلاح محمدی
دانشیار علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
Ziya Fallahmohammadi
Associate Professor, exercise physiology
University of Mazandaran
Specialist: sport siences exercise physiology
دکتر رضا قراخانلو
استاد تمام علوم ورزشی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انعطاف پذیری عضلانی، فیزیولوژی ورزشی
Reza Gharakhanlou
Full Professor, Exercise Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Neuromuscular Adaptation, Sport physiology
دکتر ولی اله دبیدی روشن

Valiollah Dabidi Roshan

دکتر شادمهر میردار هریجانی
استاد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: فیزیولوژی ورزشی
Shadmehr Mirdar Harijani
Professor, Exercise physiology
University of Mazandaran
Specialist: Sport physiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۰