درباره نشریه
ISSN:
2645-3894
eISSN:
2645-3908
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر فتانه قملاقی
مدیر مسئول:
دکتر فتانه قملاقی
سردبیر:
فاطمه مدرسی
مدیرداخلی:
دکتر امرالله نیکومنش
تلفن:
021-65293499
دورنگار:
021-65293499
سایت اختصاصی:
www.jmzf.ir
کانال تلگرام:
jameefarda@jshdir
نشانی:
تهران، شهریار، خیابان ولی عصر، برج سعدی، طبقه 6، واحد 6
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/25
صاحب امتیاز
دکتر فتانه قملاقی
دکتر فتانه قملاقی

مدیر مسئول
دکتر فتانه قملاقی
دکتر فتانه قملاقی

سردبیر
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

اعضای تحریریه
Safar Abdollah
Professor
دکتر محسن ذاکرالحسینی
استادیار
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمود بشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تراب جنگی قهرمان
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Torab Jangi Ghahreman
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد حسنی رنجبرهرمزآبادی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فرهنگ عربی
Ahmad Hasani Ranjbar Hormozabadi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic culture
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خیالی خطیبی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Khiali Khatibi
Assistant Professor
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر لطیفه سلامت باویل
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
دکتر معصومه صادقی
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Masoumeh Sadeghi
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

دکتر عبدالرضا مظاهری
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Abdolreza Mazaheri
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Theosophy
دکتر امرالله نیکومنش
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Amrollah Nikoomanesh
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
مدیرداخلی
دکتر امرالله نیکومنش
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Amrollah Nikoomanesh
Assistant Professor Faculty of Literature and Humanities
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳