درباره نشریه
ISSN:
3894-2645
eISSN:
3908-2645
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
فتانه قملاقی
مدیر مسئول:
فتانه قملاقی
سردبیر:
دکتر فاطمه مدرسی
مدیرداخلی:
دکتر امرالله نیکومنش
تلفن:
021-65293499
دورنگار:
021-65293499
سایت اختصاصی:
www.jshd.ir
کانال تلگرام:
jameefarda@jshdir
نشانی:
تهران، شهریار، خیابان ولی عصر، برج سعدی، طبقه 6، واحد 6
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30
صاحب امتیاز
فتانه قملاقی
فتانه قملاقی
مدیر مسئول
فتانه قملاقی
فتانه قملاقی
سردبیر
دکتر فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
هیات تحریریه
Safar Abdollah
Professor,
دکتر محسن ذاکرالحسینی
استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
دکتر محمود بشیری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تراب جنگی قهرمان
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Torab Jangi Ghahreman
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد حسنی رنجبرهرمزآبادی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: فرهنگ عربی
Ahmad Hasani Ranjbar Hormozabadi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Arabic culture
دکتر مریم خلیلی جهان تیغ
دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Maryam Khalili Jahan Tigh
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد خیالی خطیبی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Khiali Khatibi
Assistant Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر لطیفه سلامت باویل
دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
دکتر معصومه صادقی
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Masoumeh Sadeghi
Professor, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
دکتر عبدالرضا مظاهری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی
Abdolreza Mazaheri
Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic Theosophy
دکتر امرالله نیکومنش
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Amrollah Nikoomanesh
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
مدیرداخلی
دکتر امرالله نیکومنش
استادیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Amrollah Nikoomanesh
Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۸