درباره نشریه
eISSN:
7493-2228
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد عامری
سردبیر:
دکتر علی اصغر فرشاد
تلفن:
021-86704620
سایت اختصاصی:
ioh.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، دفتر مجله سلامت کار ایران
صندوق پستی:
4199-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/02
مدیر مسئول
دکتر احمد عامری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه انکولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Ameri
Department of Clinical Oncology
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی اصغر فرشاد
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
اعضای تحریریه
دکتر حسن صادقی نایینی
دانشیار طراحی صنعتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی، ارگونومی ، مهندسی فاکتورهای انسانی
Hasan Sadeghi Naeini
Associate Professor, School of Architecture
Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Design, Ergonomics, human factors engineering
دکتر شیرازه ارقامی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shirazeh Arghami
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر رسول یاراحمدی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه ای
Rasoul Yarahmadi
Associate Professor Department of Occupational Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر ایرج محمدفام

Iraj Mohammadfam

دکتر شهناز باکند
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shahnaz Bakand
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مهناز صلحی
استاد تمام آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، گروه آموزش و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Mahnaz Solhi
Full Professor, Education and Health Promotion
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor School of Public Health and Institute for Environmental Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر احمد نیک پی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: هداشت حرفه ای
Ahmad Nikpey
Associate Professor
Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر مهدی قاسم خانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mehdi Ghasemkhani
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر احسان الله حبیبی
استاد Occupational Health and Safety at work
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ehasanollah Habibi
Professor, Occupational Health and safety
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر منصور رضازاده آذری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
دکتر سید جمال الدین شاه طاهری
پژوهشکده محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Jamaleddin Shah Taheri
Professor Institute of Environment
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonidi Jafari
Professor Faculty of Medical Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر ایرج علی محمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Iraj Ali Mohammadi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Yaser Labbafinejad
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اصغر فرشاد
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor School of Public Health and Institute of Public Health Researches
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor Department of Occupational Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمدجواد جعفری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor School of Health and Nutrition
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر رستم گل محمدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه‎ای
R. Golmohammadi

Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر مجید معتمدزاده
استاد گروه ارگونومی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Ergonomics
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر محسن اسدی لاری
استاد تمام گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
Mohsen Asadi Lari
Full Professor, Department of Epidemiology, School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Epidemiology and Public Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۲