درباره نشریه
eISSN:
7493-2228
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر احمد عامری
سردبیر:
دکتر علی اصغر فرشاد
تلفن:
021-86704620
سایت اختصاصی:
ioh.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، دفتر مجله سلامت کار ایران
صندوق پستی:
4199-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/04
مدیر مسئول
دکتر احمد عامری
دکتر احمد عامری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه انکولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ahmad Ameri
Department of Clinical Oncology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر علی اصغر فرشاد
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Researches, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
هیات تحریریه
دکتر حسن صادقی نائینی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: طراحی صنعتی
Hasan Sadeghi Naeini
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Industrial Design
دکتر شیرازه ارقامی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shirazeh Arghami
Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر رسول یاراحمدی
دکتر رسول یاراحمدی
دانشیار گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Rasoul Yar Ahmadi
Associate Professor, Department of Occupational Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
دکتر ایرج محمدفام
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای، مدیریت محیط زیستی
Iraj Mohammadfam
Professor, School of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Environmental Management
دکتر شهناز باکند
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Shahnaz Bakand
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر مهناز صلحی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Mahnaz Solhi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور
استاد دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات محیطی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Reza Monazzam Esmaelpoor
Professor, School of Public Health and Institute for Environmental Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر احمد نیک پی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین
رشته تخصصی: هداشت حرفه ای
Ahmad Nikpey
Associate Professor, Qazvin University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر مهدی قاسم خانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mehdi Ghasemkhani
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional, Occupational Health
دکتر احسان الله حبیبی
دکتر احسان الله حبیبی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ehasanollah Habibi
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر منصور رضازاده آذری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mansoor Reza Zadeh Azari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: بهداشت حرفه اي
دکتر سیدجمال الدین شاه طاهری
استاد بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Seyyed Jamaloddin Shah Taheri
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonaydi Jafari
Professor, Faculty of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر ایرج علی محمدی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Iraj Ali Mohammadi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر یاسر لبافی نژاد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Yaser Labbafinejad
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اصغر فرشاد
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Asghar Farshad
Associate Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Researches, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر فریده گل بابایی
استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farideh Golbabaei
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمدجواد جعفری
دکتر محمدجواد جعفری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mohammad Javad Jafari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر علیرضا چوبینه
استاد دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Ali Reza Choubineh
Professor, School of Health and Nutrition, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health Engineering
دکتر رستم گل محمدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‎ای، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت حرفه‎ای
R. Golmohammadi
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر مجید معتمدزاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: ارگونومی
Majid Motamed Zadeh
Professor, Faculty of Health, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Ergonomics
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر محسن اسدی لاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همه گیرشناسی، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی
Mohsen Asadi Lari
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Epidemiology and Public Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۳