درباره نشریه
ISSN:
2008-5869
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
سردبیر:
دکتر ناصر فتورایی
دبیر تحریریه:
دکتر محمدرضا دلیری
مدیر اجرایی:
دکتر ملیکه نبئی
سایت اختصاصی:
www.ijbme.org
نشانی:
تهران، خیابان باقرخان، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
تلفن همراه:
09356667909
صندوق پستی:
615-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/13
مدیر مسئول
سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyed Mohammad Reza Hashemi Golpayegani
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
سردبیر
ناصر فتورایی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومکانیک
Nasser Fatouraee
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomechanic
دبیر تحریریه
محمدرضا دلیری
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Reza Daliri
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Bioelectric
هیات تحریریه
علی اصغر بهنام قادر
دانشیار؛ مرکز تحقیقات مواد و انرژی
Ali Asghar Behnam Ghader
Associate Professor; Materials and Energy Research Center,
حمید ابریشمی مقدم
استاد کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Hamid Abrishami Moghadam
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
مهناز اسکندری
مهناز اسکندری
فریبا بهرامی
دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Fariba Bahrami
Associate Professor, School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Bioelectric
حمید بهنام
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Hamid Behnam
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Bioelectric
فرزاد توحیدخواه
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Farzad Toehid Khah
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
محمدتقی خراسانی
دانشیار ؛ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Taghi Khorasani
Associate Professor, Iran Polymer and Petrochemical Research Institute,
Specialist: Bioelectric
حمید سلطانیان زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
محمدباقر شمس الهی
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: بیوالکتریک، بازشناسی الگو
Mohammad Bagher Shamsollahi
Professor, Department of electrical engineering, Sharif University of Technology
Specialist: Bioelectric, Pattern recognition
مهران صولتی هشجین
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومتریال
Mehran Solati Hashjin
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomaterial
فرهنگ عباسی
استاد دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: بیومتریال
Farhang Abbasi
Professor, Sahand University of Technology
Specialist: Biomaterial
سیدمحمد فیروزآبادی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Seyyed Mohammad Firooz Abadi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Bioelectric
فرزان قالیچی
استاد دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: بیومکانیک
Farzan Ghali Chi
Professor, Sahand University of Technology
Specialist: Biomechanic
مهدی نویدبخش
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: بیومکانیک
Mahdi Navid Bakhsh
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Biomechanic
محمد پویان
دانشیار دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Pooyan
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Bioelectric
ناصر فتورایی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومکانیک
Nasser Fatouraee
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomechanic
مدیر اجرایی
دکتر ملیکه نبئی
ملیکه نبئی
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیومکانیک
Malikeh Nabaie
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Biomechanic