درباره نشریه
ISSN:
1735-5397
eISSN:
2008-2355
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1383
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر نوید مستوفی
سردبیر:
دکتر مسعود رحیمی
مدیر اجرایی:
لیلا صدفی نژاد
مدیر اجرایی:
فاطمه حاجی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر شریل نیکپور
تلفن:
021-66042719
021-66082637
021-66022193
دورنگار:
021-66042719
021-66082637
021-66022193
سایت اختصاصی:
www.ijche.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، روبروی بلوار استاد معین، بلوار شهید اکبری، ساختمان ماد، پلاک 13 (بلوک 3) ، واحد 11، ، کدپستی: 1458813384
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/17
مدیر مسئول
دکتر نوید مستوفی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Navid Mostofi
Professor School of Chemical Engineering
University of Tehran
Specialist: chemical engineering
سردبیر
دکتر مسعود رحیمی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی شیمی - پویا سیالات محاسباتی
Masoud Rahimi
Professor Department of Chemical Engineering
Razi University
Specialist: chemical engineering, Chemical Engineering-Computational Fluid Dynamicذ
اعضای تحریریه
دکتر وحید تقی خانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Vahid Taghi Khani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر جواد عباسیان
دانشیار
Javad Abbasian
Associate Professor Illinois Institute of Technology, USA
دکتر امیر بدخشان
استاد
Amir Badakhshan
Professor University of Calgary, Canada
دکتر مهدی باریکانی
استاد گروه پلی اورتان و مواد پیشرفته
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: پلیمر
Mehdi Barikani
Professor, Depatment of Polyurethane and Advanced Materials
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: polymer
دکتر محمدرضا جعفری نصر
استاد موسسه تحقیقات صنعت نفت
رشته تخصصی: Chemical Engineering
Mohammad Reza Jafarinasr
Professor Research Institute of Petroleum Industry
Specialist: مهندسي شيمي
Iftekhar Abubakar Karimi
Professor National University of Singapore, Singapore
دکتر سید سیاوش مدائنی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی غشاء، مهندسی شیمی، جداسازی
Seyed Siavash Madaeni
Professor
Razi University
Specialist: Membrane Science and Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر غلامعلی منصوری
استاد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی زیست محیطی، مهندسی زیست مهندسی ، مهندسی شیمی و فیزیک
Gholamali Mansoori
Professor University of Illinois at Chicago, USA
Specialist: chemical engineering, Bioengineering, Chemical Engineering and Physics
دکتر جعفر صادق مقدس
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
Jafar Sadegh Moghaddas
Professor
Sahand University of Technology
دکتر سید محمدعلی موسویان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Mohammad Ali Moosavian
Professor
University of Tehran
Specialist: Chemistry
دکتر محمود مشفقیان
استاد
دانشگاه شیراز
Mahmoud moshfeghian
Professor
University of Shirazu
دکتر کامیار موقرنژاد
استاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Kamyar Movagharnejad
Professor
Babol Noshirvani University of Technology
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین
استاد تمام مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، طراحی فرآیند
Mohammadreza Omidkhah Nasrin
Full Professor, Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: chemical engineering, Process Design
دکتر حسن پهلوان زاده
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: Chemical Engineering، Isolation، انتقال حرارت
Hasan Pahlavan Zadeh
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Isolation, Heat transfer- gas hydrate- s - gas solubility in liquids
دکتر محمدحسن پنجه شاهی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Hassan Panjeshahi
Full Professor, School of Chemical Engineering
دانشگاه تهران
Specialist: chemical engineering
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
دکتر مسعود رحیمی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی شیمی - پویا سیالات محاسباتی
Masoud Rahimi
Professor Department of Chemical Engineering
Razi University
Specialist: chemical engineering, Chemical Engineering-Computational Fluid Dynamicذ
دکتر رهبر رحیمی
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Rahbar Rahimi
Professor Faculty of Chemical Engineering
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: chemical engineering
دکتر فریبرز رشیدی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Fariborz Rashidi
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر داوود رشتچیان
استاد دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Davood Rashtchian
Professor Faculty of Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
مجتبی شریعتی نیاسر

Mojtaba Shariaty Niassar

دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر سید عباس شجاع الساداتی
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی
Seyyed Abbas Shojaosadati
Professor Department of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering, Biotechnology
دکتر جعفرصادق سلطان محمدزاده
دانشیار
Jafar Sadegh Soltan Mohammad Zadeh
Associate Professor University of Saskatchewan, Canada
دکتر جعفر توفیقی داریان
استاد گروه مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Jafar Towfighi Darian
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
ویراستار انگلیسی
دکتر شریل نیکپور

رشته تخصصی: دانشکده دامپزشکی
Sheryl Nikpoor

مدیر اجرایی
لیلا صدفی نژاد

Leyla Sadafi Nejad
Iranian Association of Chemical Engineers
فاطمه حاجی زاده
فاطمه حاجی زاده

Fatemeh Haji Zadeh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۷۵