درباره نشریه
ISSN:
1735-0654
eISSN:
2676-4334
دوره انتشار:
دوماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه سیستان و بلوچستان
مدیر مسئول:
دکتر رجبعلی برزویی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی زاهدی
سردبیر:
دکتر ماشاالله ماشینچی
تلفن:
054-33431060
دورنگار:
054-33431060
سایت اختصاصی:
ijfs.usb.ac.ir
نشانی:
زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجله سیستم های فازی ایران
صندوق پستی:
987-98135
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/10
مدیر مسئول
رجبعلی برزویی
گروه ریاضی
Rajab Ali Borzooei
Department of Mathematics, Shahid Beheshti University
Specialist: Algebra
سردبیر
محمدمهدی زاهدی
رشته تخصصی: ساختارهای جبری، هیبرید جبری، مجموعه های فازی، منطق فازی، شبکه
Mohammad Mehdi Zahedi
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Algebraic structures, Algebraic hyperstructures, Fuzzy sets, Fuzzy logic, Lattice
ماشاالله ماشینچی
استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
رشته تخصصی: مجموعه های فازی، منطق، رگرسیون
Mashallah Mashinchi
Professor, Faculty of Mathematics and Computer Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Fuzzy sets, Logic, Regression
هیات تحریریه
سعید عباس بندی
استاد
رشته تخصصی: ریاضی محض، تحلیل عددی
Saeid Abbasbandi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: Numerical Analysis
امیر دانشگر
استاد گروه علوم ریاضی
رشته تخصصی: کامبیاتوریک ، علوم کامپیوتر
Amir Daneshgar
Professor, Department of Mathematical Sciences, Sharif University of Technology
Specialist: Combinatorics, Computer science
دکتر اسفندیار اسلامی
اسفندیار اسلامی
استاد ریاضی و علوم کامپیوتر
Esfandiar Eslami
Professor, Mathematics and Computer Science, Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر رضا لنگری
رضا لنگری
عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor, Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering, Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
استاد
رشته تخصصی: نظریه اندازه گیری، مدل عدم قطعیت، مجموعه های فازی و منطق فازی، پشتیبانی از تصمیم گیری چند ضلعی، Copulas، عددهای مثلثی، اپراتورهای همگرا و اپراتورهای مرتبط، محاسبات هوشمند
Radko Mesiar
Professor,
Specialist: Measure Theory, Uncertainty Modelling, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Multicriteria Decision Support, Copulas, Triangular Norms, Aggregation Operators and Related Operators, Intelligent Computing
John N Mordeson
John N Mordeson
دکتر علی وحیدیان کامیاد
علی وحیدیان کامیاد
استاد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی
Ali Vahidian Kamyad
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Applied Mathematics
Witold Pedrycz
Witold Pedrycz
Fu-Gui Shi
Fu-Gui Shi
دکتر سیدمحمود طاهری
سیدمحمود طاهری
José Luis Verdegay
José Luis Verdegay
Reinhard Viertl
Reinhard Viertl
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۲