درباره نشریه
ISSN:
2251-6085
eISSN:
2251-6093
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر داریوش دانشورفرهود
سردبیر:
دکتر داریوش دانشورفرهود
دستیار سردبیر:
دکتر ثریا احدزاده
صفحه آرا:
لادن رکنی
تلفن:
021-88950184
دورنگار:
021-88950184
سایت اختصاصی:
ijph.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، ساختمان سبز، طبقه همکف
صندوق پستی:
6446-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/29
مدیر مسئول
دکتر داریوش دانشورفرهود
دکتر داریوش دانشورفرهود
Daryoosh Daneshvar Farhood
سردبیر
دکتر داریوش دانشورفرهود
دکتر داریوش دانشورفرهود
Daryoosh Daneshvar Farhood
دستیار سردبیر
دکتر ثریا احدزاده
دکتر ثریا احدزاده
Soraya Ahadzadeh
هیات تحریریه
دکتر مهدی اسمر
دکتر مهدی اسمر
Mehdi Asmar
دکتر سیدابوالقاسم جزایری
دکتر سیدابوالقاسم جزایری
استاد دانشکده علوم تغذیه ای و رژیم های غذایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه
Abolghasem Jazayer
Professor, School of Nutritional Sciences and Dietetics, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر کوروش هلاکویی نائینی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، امارو اپیدمیولوژی
Kourosh Holakouie Naieni
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Emi Epidemiology
دکتر محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor, Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر مصطفی معین
استاد ایمونولوژی، موسسه تحقیقات آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کودکان، آلرژی و ایمونولوژی بالینی
Mostafa Moin
Professor, Immunology, Asthma and Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrics, Allergy & Clinical Immunology
دکتر طلعت مختاری آزاد
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Talat Mokhtari Azad
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Virology
دکتر ابوالحسن ندیم
استاد دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی، انگل شناسی
Abolhasan Nadim
Professor, School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology, Parasitology
دکتر جبرائیل نسل سراجی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Jebraeel Nasl Seraji
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Professional
دکتر محمدرضا پورمند
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اورولوژی
Mohammad Reza Pourmand
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor, Department of Medical Parasitology, Tehran University of Medical Sciences
دکتر بیژن صدری زاده
دکتر بیژن صدری زاده
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Bijan Sadrizadeh
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریده زینی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی
Farideh Zaini
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
ویراستارفارسی
دکتر محمدباقر رکنی
استاد گروه انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Bagher Rokni
Professor, Department of Medical Parasitology, Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۹۵۵