درباره نشریه
ISSN:
2538-1652
eISSN:
2538-1652
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت ملی نفت ایران
جانشین مدیر مسئول:
دکتر حجت ربیعی
سردبیر:
دکتر سید علی معلمی
روابط عمومی:
دکتر محمد ناصری
تلفن:
021-88943679
دورنگار:
021-88943679
سایت اختصاصی:
ekteshaf.nioc.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، نرسیده به طالقانی، خیابان رودسر، مرکزی سوم شرکت ملی نفت ایران، طبقه اول
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/09
جانشین مدیر مسئول
دکتر حجت ربیعی
دکتر حجت ربیعی

رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hijjat Rabiei

Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر سید علی معلمی
استادیار پژوهشکده ازدیاد برداتش از مخازن نفت
رشته تخصصی: سنگ سازی رسوبی
Seyyed Ali Moallemi
Assistant Professor at the Institute for Advanced Biodiversity from Oil Tanks
Specialist: سنگ سازي رسوبي
اعضای تحریریه
دکتر زهره رحیمی
دکتر زهره رحیمی

رشته تخصصی: مهندسی اکتشاف نفت
Zohreh Rahimi

Specialist: Petroleum Exploration Engineering
اکرم دادخواه تهرانی
اکرم دادخواه تهرانی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Akram Dadkhah Tehrani
Masters
Specialist: Sociology
فرشته میراج
فرشته میراج
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Fereshteh Miraj
Masters
Specialist: chemical engineering
دکتر شهرام توکلی
دکتر شهرام توکلی

رشته تخصصی: مدیریت حرفه ای
Shahram Tavakoli

Specialist: Professional Management
زهرا رزمجویی
زهرا رزمجویی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Zahra Razmjooee
Masters
Specialist: social Sciences
سید تقی ابطحی فروشانی
سید تقی ابطحی فروشانی

رشته تخصصی: مهندسی نفت(مخازن هیدروکربنی)
Seyyed Taghi Abtahi Forooshani

Specialist: Petroleum Engineering (Hydrocarbon Tanks)
مصطفی صادقپور
مصطفی صادقپور

دکتر جواد هنرمند
مدیر طرح
Javad Honarmand

عبدالصمد رحمتی
عبدالصمد رحمتی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: ز
Abdolsamad Rahmati
Masters
Specialist: Petroleum Engineering
هادی خلیلی
هادی خلیلی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی مخزن
Hadi Khalili
Masters
Specialist: Tank Engineering
میراحمد حسینی
میراحمد حسینی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Mir Ahmad Hoseini
Masters
Specialist: Petroleum Engineering
دکتر محمود حاجیان برزی

رشته تخصصی: زمین شناسی
Mahmoud Hajian Barzi

Specialist: Geology
مریم خرم
مریم خرم
کارشناسی ارشدز
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Maryam Khorram
Masters
Specialist: Petroleum Engineering
نیاز نیسانی سامانی
نیاز نیسانی سامانی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی نفت مخازن
Niaz Neysani Samani
Masters
Specialist: Oil Tanks Engineering
فرنوش غلامی
فرنوش غلامی

رشته تخصصی: ریاضی
Farnoosh Gholami

Specialist: Math
دکتر مجتبی کریمی

رشته تخصصی: مهندسی مخزن
Mojtaba karimi

Specialist: Tank Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳۷