درباره نشریه
ISSN:
2538-1652
eISSN:
2538-1652
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
شرکت ملی نفت ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جمالی
جانشین مدیر مسئول:
فرانک عبدی
سردبیر:
دکتر رضا مسیبی بهبهانی
دبیراجرایی:
فرانک عبدی
ویراستار فارسی:
سیما شعاعی فر
تلفن:
021-88518615
دورنگار:
021-88943679
سایت اختصاصی:
ekteshaf.nioc.ir
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، پلاک 214
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/19
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جمالی
دکتر غلامرضا جمالی

جانشین مدیر مسئول
فرانک عبدی
فرانک عبدی

سردبیر
دکتر رضا مسیبی بهبهانی
استاد دانشکده نفت
دانشگاه صنعت نفت
رشته تخصصی: گاز
Reza Mosayebi Behbahani
Professor School of Petroleum
Petroleum University of Technology
Specialist: Gas
اعضای تحریریه
مهندس زهره رحیمی
مهندس زهره رحیمی

رشته تخصصی: مهندسی اکتشاف نفت
Zohreh Rahimi

Specialist: Petroleum Exploration Engineering
اکرم دادخواه تهرانی
اکرم دادخواه تهرانی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Akram Dadkhah Tehrani
Masters
Specialist: Sociology
مهندس فرشته میراج
مهندس فرشته میراج
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Fereshteh Miraj
Masters
Specialist: chemical engineering
دکتر شهرام توکلی
دکتر شهرام توکلی

رشته تخصصی: مدیریت حرفه ای
Shahram Tavakoli

Specialist: Professional Management
دکتر سید علی معلمی
استادیار پژوهشکده ازدیاد برداتش از مخازن نفت
رشته تخصصی: سنگ سازی رسوبی
Seyyed Ali Moallemi
Assistant Professor at the Institute for Advanced Biodiversity from Oil Tanks
Specialist: سنگ سازي رسوبي
دکتر میثم کمالی پور
دکتر میثم کمالی پور

دکتر عباس شهرآبادی
دکتر عباس شهرآبادی

دکتر عباس صادقی
دکتر عباس صادقی

دکتر بهرام علیزاده
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Bahram Ali Zadeh
Professor Faculty of Earth Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Petroleum geology
دکتر علی کدخدایی ایلخ چی
دانشیار
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زمین شناسی نفت
Ali Kadkhodaie
Associate Professor
University of Tabriz
Specialist: Petroleum Geology
دکتر شهاب گرامی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Shahab Gerami
Associate Professor
Specialist: Petroleum Engineering
سید تقی ابطحی فروشانی
سید تقی ابطحی فروشانی

رشته تخصصی: مهندسی نفت(مخازن هیدروکربنی)
Seyyed Taghi Abtahi Forooshani

Specialist: Petroleum Engineering (Hydrocarbon Tanks)
دکتر جواد هنرمند
مدیر طرح
Javad Honarmand

عبدالصمد رحمتی
عبدالصمد رحمتی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: ز
Abdolsamad Rahmati
Masters
Specialist: Petroleum Engineering
هادی خلیلی
هادی خلیلی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی مخزن
Hadi Khalili
Masters
Specialist: Tank Engineering
میراحمد حسینی
میراحمد حسینی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی نفت
Mir Ahmad Hoseini
Masters
Specialist: Petroleum Engineering
دکتر محمود حاجیان برزی

رشته تخصصی: زمین شناسی
Mahmoud Hajian Barzi

Specialist: Geology
دکتر مریم خرم
رئیس پروژه نفت و گاز
Maryam Khorram

نیاز نیسانی سامانی
نیاز نیسانی سامانی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: مهندسی نفت مخازن
Niaz Neysani Samani
Masters
Specialist: Oil Tanks Engineering
مهندس فرنوش غلامی
مهندس فرنوش غلامی

رشته تخصصی: ریاضی
Farnoosh Gholami

Specialist: Math
دکتر مجتبی کریمی

رشته تخصصی: مهندسی مخزن
Mojtaba karimi

Specialist: Tank Engineering
ویراستار فارسی
سیما شعاعی فر
سیما شعاعی فر

دبیراجرایی
فرانک عبدی
فرانک عبدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۵۷