درباره نشریه
ISSN:
1735-7608
eISSN:
8136-2645
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی دریایی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدسعید سیف
سردبیر:
دکتر محمدسعید سیف
مسئول اشتراک:
زهرا حاتمی
تلفن:
021-44273495
021-44273496
021-44273497
دورنگار:
021-44273495
021-44273496
021-44273497
سایت اختصاصی:
marine-eng.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر، خیابان شاهد، کوچه وحدت 4، پلاک 8، واحد 4، ، کدپستی: 1473684964
صندوق پستی:
874-13445
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@ijmt.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
دکتر محمدسعید سیف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
سردبیر
دکتر محمدسعید سیف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر آقاکوچک
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی عمران ، سازه های دریایی
Ali Akbar Aghakouchak
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Civil engineering, offshore
دکتر مهدی بهزاد
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: موتور اصلی و تجهیزات الکتریکی
Mehdi Behzad
Professor School of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Main Engine & Electrical Equipments
دکتر وحید چگینی
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی
رشته تخصصی: مهندسی ساحلی، مطالعه زیست محیطی
Vahid Chegini
Head of the National Oceanic Institute
Specialist: Coastal engineering, environmental study
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor Faculty of Shipbuilding Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
دکتر منوچهر راد
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: هیدرودینامیک
Manouchehr Rad
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Hydrodynamic
دکتر حمید زراعتگر
دانشیار دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی
Hamid Zeraatgar
Associate Professor ر
Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic
دکتر مصطفی زین الدینی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: ساختار دریایی، عمران سازه
Mostafa Zeinoddini
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: ffshore structure, Civil Structures
دکتر محمدسعید سیف
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مارین هیدرودینامیک
Mohammad Saeed Seif
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Marin Engineering. Hydrodynamics
دکتر مهدی شفیعی فر
استاد گروه مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دریایی هیدرو دینامیک، مهندسی عمران و محیط زیست
Mehdi Shafieefar
Professor Department of Civil and Environmental Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Offshore Hydrodynamic, Civil and Environmental Engineering
دکتر حسن صیادی
دکتر حسن صیادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک کاربردی
Hassan Sayyadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Applied Mechanics
دکتر مجید عباسپورطهرانی فرد
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Majid Abasspour Tehranifard
Professor School of Mechanics
Sharif University of Technology
Specialist: environmental engineering
دکتر حسن قاسمی
استاد دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیکی کشتی، معماری کشتی و مهندسی دریا
Hassan Ghassemi
Professor Faculty of Engineering of the Sea
Amirkabir University of Technology
Specialist: Ship Hydrodynamic, Ship architecture and marine engineering
دکتر محمدجواد کتابداری
دانشیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیک دریا
Mohammad Javad Ketabdari
Associate Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Sea hydrodynamic
دکتر علی اکبر گل افشانی
دکتر علی اکبر گل افشانی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ali Akbar Gol Afshani
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Civil Engineering
دکتر سعید مظاهری
استاد موسسه ملی اقیانوس شناسی و علوم زیستی ایران
رشته تخصصی: ساختار دریایی، سازه های هیدرولیکی، مهندسی عمران
Saeid Mazaheri
Professor of the National Oceanic and Biological Society of Iran
Specialist: offshore structure, hydraulic structures, Civil Engineering
دکتر نوروزمحمد نوری
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: هیدرو / آیرودینامیک
Norouz Mohammad Nouri
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Hydro/Aerodynamics
ویراستارفارسی
دکتر روزبه پناهی

Roozbeh Panahi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۵