درباره نشریه
ISSN:
2008-3289
eISSN:
2008-4447
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (انجمن میکروب شناسی ایران)
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
تلفن:
021-64053402
دورنگار:
021-64053402
سایت اختصاصی:
ijm.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان پورسینا، ، کدپستی: 1417613151
تلفن همراه:
09128459020
تاریخ به‌روزآوری: 1400/06/08
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
استاد گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Mehdi Feizabadi
Professor Department of Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
سردبیر
دکتر محمدمهدی فیض آبادی
استاد گروه میکروبیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Mehdi Feizabadi
Professor Department of Microbiology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
اعضای تحریریه
دکتر محمدمهدی اصلانی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه باکتریولوژی
Mohammad Mehdi Aslani
Professor of Pasteur Institute of Iran Department of Bacteriology
دکتر ژیلا یاوریان
گروه ویروس شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Jilla Yavarian
Department of Virology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محسن ابوالحسنی

رشته تخصصی: ایمونولوژی، انگل شناسی، قارچ شناسی و ایمونولوژی
Mohsen Abolhassani

Specialist: Immunology, Parasitology, Mycology and Immunology
دکتر سعید بکایی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Saied Bokaie
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Epidemiology
دکتر سعید بوذری
استاد گروه زیست شناسی مولکولی
انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی
Saeid Bouzari
Professor Department of Molecular Biology
Pasteur Institute of Iran
Specialist: Molecular Biology
Deanna Gibson
Deanna Gibson

دکتر مسعود حاجی زاده منجیلی
دکتر مسعود حاجی زاده منجیلی

Masoud Haji Zadeh Manjili

دکتر سیروس جعفری
دکتر سیروس جعفری
گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Sirus Jafari
Department of Infectious Diseases
Tehran University of Medical Sciences
دکتر روحاکسری کرمانشاهی
استاد دانشکده میکروبیولوژی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Rouha Kasra Kermanshahi
Professor Faculty of Microbiology
University of Alzahra
Specialist: Microbiology
دکتر محمد کتولی
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Katouli
Professor
Specialist: Medical Microbiology
Ipek Kurtboke

Specialist: Environmental Microbiology
دکتر مهشید ناصحی
گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mahshid Nasehi
Department of Epidemiology
Iran University of Medical Sciences
دکتر مهرناز رسولی نژاد
استاد بخش بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری عفونی
Mehrnaz Rasooli Nejad
Professor epartment of Infectious Diseases
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infectious Disease
دکتر مصطفی رضاییان
استاد گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mostafa Rezaeian
Professor Department of Medical Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر غلامرضا صالحی جوزانی
استاد موسسه تحقیقات کشاورزی بیوتکنولوژی بخش بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی میکروبی
Gholam Reza Salehi Jouzani
Professor of Biotechnology Agricultural Research Institute Microbial Biotechnology and Biosafety Department
Specialist: Microbial Biotechnology
دکتر مینا تبریزی
دکتر مینا تبریزی
گروه ژنتیک
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mina Tabrizi
Department of Genetics
Tehran University of Medical Sciences
Leonid Titov
Leonid Titov

Willem B.van Leeuwen
Willem B.van Leeuwen

دکتر محمدتقی زهرایی صالحی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میکروبیولوژی دامپزشکی
Mohammad Taghi Zahraei Salehei
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Veterinary Microbiology
دکتر صدیقه ذاکری
دکتر صدیقه ذاکری
استاد انستیتو پاستور ایران مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
Sedigheh Zakeri
Professor of Pasteur Institute of Iran Biotechnology Research Center
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۴۶