درباره نشریه
ISSN:
2423-7574
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مدیر مسئول:
دکتر عباس محمدی
سردبیر:
دکتر محمدایوب ریگی لادز
مدیر اجرایی:
دکتر شیرین سراوانی
تلفن:
054-33429519
دورنگار:
054-33429519
سایت اختصاصی:
www.dentalcej.com
نشانی:
زاهدان، خیابان آزادگان شرقی، دانشکده دندانپزشکی، ، کدپستی: 9817699693
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/03
مدیر مسئول
دکتر عباس محمدی
استادیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Abbas Mohammadi
Assistant Professor Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدایوب ریگی لادز
دانشیار پریودونتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: پریودونتولوژی
Mohammad Ayyoub Rigi Ladiz
Associate Professor, periodontology
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: periodontology
اعضای تحریریه
دکتر فریبا شهری
دکتر فریبا شهری
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Fariba Shahri
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
علی صابری اسحاق
علی صابری اسحاق
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Ali Saberi Eshagh
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر سمیه انصاری مقدم
دکتر سمیه انصاری مقدم
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Somayeh Ansari Moghaddam
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
سمیه حسینی طباطبایی
سمیه حسینی طباطبایی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Somayeh Hoseini Tabatabaei
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر فاطمه اربابی کلاتی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Fatemeh Arbabi Kalati
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر لیلا فرهادملاشاهی
گروه پزشکی دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Leila Farhad Molla Shahi
Department of Oral Medicine
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر ناهید رمضانی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Nahid Ramazani
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
سیروس ریسباف
سیروس ریسباف
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Sirous Ris Baf
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
حمیده کده
حمیده کده
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Hamideh Kade
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
فروغ امیرآبادی

Forough Amirabadi

ماریه هنرمند
ماریه هنرمند
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Marieh Honar Mand
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
نرگس فرهادملاشاهی
نرگس فرهادملاشاهی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Narges Farhad Molla Shahi
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
لیلا غلامی
لیلا غلامی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Leila Gholami
Faculty of Dentistry
Zahedan University of Medical Sciences
دکتر حمیدرضا محمودزاده ثاقب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: بافت شناسی
Hamidreza Mahmoudzadeh Sagheb
Professor
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Histology
دکتر ماهرخ ایمانی مقدم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: رادیولوژی دهان ، فک و صورت
Mahrokh Imani Moghaddam
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Oral & Maxillofacial Radiology
دکتر نوشین محتشم
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آسیب شناسی دهان و فک و صورت
Nooshin Mohtasham
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: oral and maxillofacial pathology
سودابه کیمیایی
سودابه کیمیایی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Soudabeh Kimiyaei
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر مرضیه علی خاصی
استاد
Marzieh Alikhasi

دکتر امیر معین تقوی
استاد پریودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پریودنتولوژی
Amir Moeintaghavi
Professor, Periodontics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Periodontics
دکتر ناصر اصل امین آبادی
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Naser Asl Amin Abad
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
کوروش طاهری تالش
کوروش طاهری تالش
دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Koroush Taheri Talesh
Faculty of Dentistry
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر جمیله قدوسی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: اندودنتیکس
Jamileh Ghoddusi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Endodontics
دکتر محمدرضا زارعی
دانشیار دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Mohammad Reza Zarei
Associate Professor Faculty of Dentistry
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Oral Medicine
دکتر سید فرزین هروی
استاد دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: ارتودنسی
Seyyed Farzin Heravi
Professor Faculty of Dentistry
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Orthodontics
مدیر اجرایی
دکتر شیرین سراوانی
دانشیار مرکز تحقیقات بیماریهای دهان و دندان، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Shirin Saravani
Associate Professor, Oral and Dental Disease Research Center, Department of Oral and maxillofacial pathology
Zahedan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵