درباره نشریه
ISSN:
1735-1294
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده آمار
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا نواب پور
سردبیر:
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
تلفن:
021-88630440
021-88630441
021-88630443
سایت اختصاصی:
jsri.srtc.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 25، شماره 5، پژوهشکده ی آمار، مجله پژوهش های آماری ایران، ، کدپستی: 1433873487
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/25
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا نواب پور
استادیار دانشکده ریاضی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آمار
Hamid Reza Navabpour
Assistant Professor School of Mathematics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: statistics
سردبیر
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
اعضای تحریریه
دکتر فرزاد اسکندری

دانشگاه علامه طباطبایی
Farzad Eskandari

Allameh Tabataba'i University
محمدرضا فریدروحانی

دانشگاه شهید بهشتی
Mohammadreza Farid Rohani

Shahid Beheshti University
دکتر عین الله پاشا
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: آمار
Einollah Pasha
Professor
Kharazmi University
Specialist: Statistics
دکتر رحیم چینی پرداز
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Rahim Chinipardaz
Professor
Shahid Chamram University
Specialist: Statistics
دکتر زهرا رضایی قهرودی

Zahra Rezaee Ghahroodi

دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
عادل محمدپور
عادل محمدپور

Adel Mohammadpour

دکتر نادر نعمت اللهی

دانشگاه علامه طباطبایی
Nader Nematollahi

Allameh Tabataba'i University
دکتر حمیدرضا نواب پور
استادیار دانشکده ریاضی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آمار
Hamid Reza Navabpour
Assistant Professor School of Mathematics
Allameh Tabataba'i University
Specialist: statistics
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics