درباره نشریه
ISSN:
2008-1383
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر حسین بهروان
سردبیر:
دکتر حسین بهروان
مدیرداخلی:
دکتر حسین میرزایی
کارشناس:
زهرا بنی اسد
تلفن:
051-38805194
051-38805192
دورنگار:
051-38805194
051-38805192
سایت اختصاصی:
social.um.ac.ir
نشانی:
مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، ، کدپستی: 9177948883
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/18
مدیر مسئول
دکتر حسین بهروان
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hosein Behravan
Professor Department of Social Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sociology
سردبیر
دکتر حسین بهروان
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hosein Behravan
Professor Department of Social Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sociology
اعضای تحریریه
Rafal Smoczynski

دکتر محمود صدری

دکتر غلامرضا جمشیدیها
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Gholam Reza Jamshidiha
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر سید محمد سیدمیرزایی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، جمعیت شناسی
Seyed Mohammad Seyedmirzaee
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Demography, Sociology
دکتر علی اصغر سیلانیان طوسی
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Ali Asghar Seilanian Tousi
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Sociology
دکتر محمدتقی شیخی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر رامپور صدرنبوی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: اقتصاد
Ram Poor Sadr Nabavi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Economy
دکتر عبدالعلی لهسایی زاده
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Abdolali lahsaeiZadeh
Professor
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر منصور وثوقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mansour Vosoughi
Professor
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر علی یوسفی
دانشیار جامعه شناسی ، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی شهری
Ali Yousofi
Associate Professor, Department of Social Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
مدیرداخلی
دکتر حسین میرزایی

Hossein Mirzaei

کارشناس
زهرا بنی اسد
زهرا بنی اسد

Zahra Bani Asad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۴