درباره نشریه
ISSN:
2383-093X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن شیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر حسن به نژاد
سردبیر:
دکتر علی حیدرپاک یاری
دستیار سردبیر:
دکتر علی اکبر صبوری
دستیار سردبیر:
دکتر افشان مهاجری
مدیر اجرایی:
دکتر حسن به نژاد
تلفن:
021-88808066
021-88908259
دورنگار:
021-88808066
021-88908259
سایت اختصاصی:
www.physchemres.org
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان استاد نجات الهی، کوچه مراغه، پلاک 5، طبقه 4، ، کدپستی: 1599676814
صندوق پستی:
1169-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/09
مدیر مسئول
دکتر حسن به نژاد
دانشیار
انجمن شیمی ایران
Hasan Behnejad
Associate Professor
Specialist: Physical Chemistry
سردبیر
دکتر علی حیدرپاک یاری
استاد
دانشگاه شیراز
Ali H. Pakiari
professor
University of Shirazu
Specialist: Theoretical Chemistry
دستیار سردبیر
دکتر علی اکبر صبوری
استاد ممتاز مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوفیزیک، شیمی فیزیکی، بیوترمودینامیک، علم سنجی
Ali Akbar Saboury
Professor
University of Tehran
Specialist: Biophysics, Physical Chemistry, Biothermodynamic, Scientometry
دکتر افشان مهاجری

دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: شیمی
Afshan Mohajeri

University of Shirazu
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا غلامی
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: Physical Chemistry
Mohammad Reza Gholami
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
دکتر محمد انتظاری

دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad H Entezari

Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Physical Chemistry
دکتر محمد غلامی فشارکی
استادیار گروه آمار زیستی
دانشگاه تربیت مدرس
Mohammad Gholami Fesharaki
Assistant Professor Department of Biostatistics
Tarbiat Modares University
دکتر علی مقاری

دانشگاه تهران
Ali Maghari

University of Tehran
Specialist: Physical Chemistry
دکتر علی اکبر میرزایی

دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: شیمی فیزیکی، روش های علمی در باستان شناسی
Ali Akbar Mirzaei

University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Physical Chemistry, Scientific Methods in Archaeology
دکتر محمود مرادی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فیزیک
Mahmoud Moradi
Professor
University of Shirazu
Specialist: Physics
دکتر هاشم رفیعی تبار
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، فیزیک ذرات بنیادی
Hashem Rafii Tabar
Professor School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Basic particle physics
دکتر شاهین روحانی

دانشگاه صنعتی شریف
Shahin Rouhani
Department of Physics
Sharif University of Technology
دکتر حسن سبزیان

دانشگاه اصفهان
Hasan Sabzyan

University of Isfahan
دکتر ناصر شاه طهماسبی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: فیزیک
Naser Shah Tahmasebi

Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Physics
دکتر محمدعلی شاه زمانیان

انجمن شیمی ایران
Mohammad Ali Shahzamanian

Specialist: Physics
دکتر محمود تبریزچی

دانشگاه صنعتی اصفهان
Mahmoud Tabrizchi

Isfahan University of Technology
Specialist: Physical Chemistry
دکتر محمد زعفرانی معطر
استاد
دانشگاه تبریز
Mohammed T. Zafarani Moattar
professor
University of Tabriz
Specialist: Physical Chemistry
مدیر اجرایی
دکتر حسن به نژاد
دانشیار
انجمن شیمی ایران
Hasan Behnejad
Associate Professor
Specialist: Physical Chemistry