درباره نشریه
ISSN:
2223-5874
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید چمران اهواز
مدیر مسئول:
حسین آقایی جنت مکان
سردبیر:
دکتر پژمان محمدی
مدیر اجرایی:
الهام فرهادی راد
تلفن:
061-33362576
دورنگار:
061-33362576
سایت اختصاصی:
ajkrl.scu.ac.ir
نشانی:
اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دفتر مجله دانش و پژوهش حقوقی
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/30
مدیر مسئول
حسین آقایی جنت مکان
دانشیار حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق کیفری و جرم شناسی
Hussein Aghaei Jannat Makan
Associate Professor, faculty of law and political sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Criminal law
سردبیر
دکتر پژمان محمدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Pejman Mohammadi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Private law
اعضای تحریریه
دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی
دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Mahmoud Mostafavi Kashani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر حمید ابهری

رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Abhari
Professor of Private Law at University of Mazandaran
Specialist: civil law , civil proceduer
دکتر نسرین مهرا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Nasrin Mehra
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی
Ali Hosein Najafi Abrandabadi
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal law and criminology and criminal policy
دکتر نورمحمد نوروزی
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Noor Mohammad Norouzi
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: International Relations
دکتر غلامحسن مزارعی
استادیار
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Gholam Hasan Mazaree
Assistant Professor
Specialist: public rights
دکتر یزدالله طاهری نسب
استادیار
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جرم شناسی و علوم جزا
Yazdollah Taheri Nasab
Assistant Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Criminology and Criminal Sciences
دکتر حسین شریفی طرازکوهی
استاد تمام حقوق بین الملل، حقوق بین الملل، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hosein Sharifi Tarazkouhi
Full Professor, international law, international law, faculty of human science
Imam Hossein University
Specialist: International rights
مدیر اجرایی
الهام فرهادی راد

رشته تخصصی: کارشناسی زبان انگلیسی
Elham Farhadirad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۲