درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
سردبیر:
علی مهر
مدیرداخلی:
حبیب مقیمی
تلفن:
025-37840902
025-37840080
دورنگار:
025-37840902
025-37840080
نشانی:
قم، صفائیه ، کوچه 25 ، پلاک 27
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۵
تعداد مطالب دارای متن
۰