درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (کانون بازنشستگان)
مدیر مسئول:
حسین میرزاخانی
سردبیر:
محمدرضا حسن بیگی
مدیرداخلی:
فرهاد خواجه نوری
مدیر هنری:
ناظم رام
مدیر روابط عمومی:
صادق عبداللهی
روابط عمومی:
صادق عبداللهی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
ناصر فیض الله
تلفن:
021-22469024
دورنگار:
021-22469039
نشانی:
تهران، اقدسیه، بلوار ارتش، پلاک 24، بلوک 4، واحد 5
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۴