درباره نشریه
ISSN:
1735-4587
eISSN:
2008-2215
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر شاهین آخوندزاده
سردبیر:
دکتر محمدرضا محمدی
مدیر اجرایی:
دکتر آمنه زارع شاه آبادی
ویراستار فنی:
مریم ناظم زاده
ویراستار فنی:
سید علی مصطفوی
تلفن:
021-55413540
دورنگار:
021-55413540
سایت اختصاصی:
ijps.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر جنوبی، بیمارستان روزبه
صندوق پستی:
1741-13337
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/08
مدیر مسئول
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
ویراستار فنی
مریم ناظم زاده
مریم ناظم زاده

Maryam Nazem Zadeh

سید علی مصطفوی
سید علی مصطفوی

Seyed Ali Mostafavi

سردبیر
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
اعضای تحریریه
Norbert Muller
Norbert Muller
Department of Psychiatry and Psychotherapy, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Munich, Germany.
Norbert Müller
Norbert Müller
University of Munich
دکتر سید علی احمدی ابهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyyed Ali Ahmadi Abhari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر جواد علاقبند راد
دکتر جواد علاقبند راد

دکتر قربانعلی اسداللهی
دکتر قربانعلی اسداللهی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Ghorban Ali Asadollahi

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر همایون امینی
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Homayoun Amini
Professor Psychiatry and Psychology Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
Robert L. Dufresne
Robert L. Dufresne
Rhode Island University
دکتر سید حسین فاطمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Hossein Fatemi
Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر سید نصیر قائمی
دکتر سید نصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor Harvard Medical School, USA Tufts University.
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر احمد غنی زاده
استاد مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Ahmad Ghani Zadeh
Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Child and adolescent psychiatry
دکتر حبیب الله قاسم زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Habibollah Ghassemzadeh
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر سید احمد جلیلی
دکتر سید احمد جلیلی
کارشناس انجمن روانپزشکی ایران
Seyyed Ahmad Jalili
Expert of Iran Psychiatric Association
دکتر حسین کاویانی
استاد تمام
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Hasan Kaviani
full Profesor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychology
دکتر رضا کرمی نوری
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی
Reza Kormi Nouri
Professor
University of Tehran
Specialist: Psychology
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر سید محمود میرزمانی بافقی
استاد روانشناسی بالینی
موسسه آموزش عالی بصیر آبیک
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi
Professor, Clinical Psychology
Basir Institute of Higher Education
Specialist: Clinical Psychology
دکتر غلامرضا میرسپاسی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Mir Sepasi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمد محیط
دکتر احمد محیط
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ahmad Mohit
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
William Molloy
William Molloy
McMaster University
دکتر شهریار نفیسی
استاد مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای مغز و اعصاب
Shahriar Nafissi
Professor, Neurology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurology, Diseases of the brain and nerves, neuromuscular disorders
دکتر حمیدرضا نقوی
دکتر حمیدرضا نقوی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hamid Reza Naghavi

Tehran University of Medical Sciences
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر مریم نوروزیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص مغز و اعصاب
Maryam Noroozian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurologist
دکتر نصرت الله پورافکاری
دکتر نصرت الله پورافکاری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Nosratollah Pour Afkari

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر وفا رحیمی موقر
استاد SinTRC
UPMC, USA
رشته تخصصی: Medicine
Vafa Rahimi Movaghar
Professor, Neurosurgery
UPMC, USA
Specialist: Neurosurgery
دکتر مجید صادقی
دکتر مجید صادقی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشک
Majid Sadeghi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر عمران محمدرزاقی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: Psychiatry
Omran Mohammad Razzaghi
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمد صنعتی
دکتر محمد صنعتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Sanati

Tehran University of Medical Sciences
Mary V. Seeman
professor Department of Psychiatry, University of Toronto, Toronto, Canada
Specialist: Psychiatry in Travel
دکتر شکرالله طریقتی
دکتر شکرالله طریقتی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shokrollah Tarighati

Tehran University of Medical Sciences
Eric Taylor
Eric Taylor
University of London
دکتر مهدی تهرانی دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Tehrani Doost
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
William Yule
William Yule
University of London
دکتر محمدرضا زرین دست
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: دارو شناسی
Mohammad Reza Zarrindast
Professor School of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
Eric Fombonne
Eric Fombonne
McGill University
مدیر اجرایی
دکتر آمنه زارع شاه آبادی
دکتر آمنه زارع شاه آبادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۶