درباره نشریه
ISSN:
2538-5100
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی آیندگان
مدیر مسئول:
دکتر سید اسماعیل نجفی
سردبیر:
Nachiappan Subramanian
مدیر اجرایی:
دکتر سید احمد عدالت پناه
ویراستار انگلیسی:
دکتر بیژن حکمت شعار
تلفن:
011-54310429
سایت اختصاصی:
www.journal-aprie.com
نشانی:
تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهیدان دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/17
مدیر مسئول
دکتر سید اسماعیل نجفی
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Esmaeil Najafi
Department of Industrial Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering, Decision analysis, Production Planning, Data Envelopment Analysis
سردبیر
Nachiappan Subramanian
School of Business Management and Economics, University of Sussex, Brighton, UK.
اعضای تحریریه
دکتر محمد فلاح
گروه مهندسی صنایع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Fallah
Department of Industrial Engineering
South Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر علی حسین زاده کاشان
دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، سیستم های اقتصادی و اجتماعی
Ali Husseinzadeh Kashan
Department of Industrial and Systems Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Engineering, Economic and Social Systems
دکتر اشکان حافظ الکتب
واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ashkan Hafezalkotob
Department of Industrial Engineering, South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر هادی شیرویه زاد
عضو هیئت علمی
Hadi Shirouyehzad

دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
سید مجتبی سجادی
دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Mojtaba Sajadi
Faculty of Entrepreneurship
University of Tehran
Specialist: industrial engineering
محمدرضا تقی زاده یزدی
دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و مدیریت تولید و عملیات
Mohammadreza Taghizadehyazdi
Associate Professor, Industrial Management
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering and Production & Operations Management
RavIpudi Venkata Rao
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT), Surat, India.
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
Mansour Nik Khah Bahrami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
دکتر سهراب کردرستمی
استاد واحد لاهیجان
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Sohrab Kordrostami
Professor Lahijan unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر توفیق الله ویرانلو
استاد واحد علوم وتحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، آنالیز
Tofigh Allahviranloo
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied mathematics
دکتر حسام ایزکیان
دکتر حسام ایزکیان

Hesam Izakian

Panos M Pardalos
Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, USA.
Cesare Biserni
Department of Industrial Engineering, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Bologna, Italy.
دکتر حمید پارسایی
استاد
Hamid Parsaei
Professor Department of Industrial and Systems Engineering Texas A&M University, Texas
دکتر غلامرضا نخعی زاده
استاد
رشته تخصصی: آمار و داده کاوی
Gholam Reza Nakhaeizadeh
Professor
Specialist: Statistics and data mining
Zelia Serrasqueiro
Department of Management and Economics, University of Beira Interior, Covilh?, Portugal
Vassili Kolokoltsov
Department of Statistics, University of Warwick, Coventry, UK.
دکتر علی امروزنژاد
استاد
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Ali Emrouznejad
Professor
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
دکتر سید هادی ناصری
دانشیار دانشکده علوم ریاضی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: ریاضیات کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
Seyed Hadi Naseri
Associate Professor Faculty of Mathematical Sciences
University of Mazandaran
Specialist: Applied Mathematics Research Trends in Operations
Jelena Jovanovic
Faculty of Mechanical Engineering , University of Montenegro, Podgorica, Montenegro
Ignacio Castillo
Lazaridis School of Business and Economics, Wilfrid Laurier University, Waterloo, ON, Canada
Specialist: Manufacturing and supply chain management
Deng Feng Li
School of Economics and Management, Fuzhou University, Fuzhou, Fujian 350108, China
Adil Baykasoglu
Department of Industrial Engineering, Dokuz Eylul University, Tinaztepe Campus, 35397 Buca, Izmir, Turkey.
Nachiappan Subramanian
School of Business Management and Economics, University of Sussex, Brighton, UK.
Yu Amy Xia
Raymon A. Mason School of Business, College of William & Mary, Williamsburg, VA 23187, USA
Specialist: Business Analytics, Supply Chain Management, Operations Management
Ioannis Konstantaras
Department of Business Administration, School of Business Administration, University of Macedonia, 156 Egnatia Str., Thessaloniki 54636, Greece
Specialist: Inventory control, production planning, business mathematics, supply chain
Marcelo Seido Nagano
Department of Production Engineering, S?o Carlos School of Engineering, University of S?o Paulo, Brazil
Jie Wu
Professor
Specialist: Decision Analysis, Data Envelopment Analysis
Huchang Liao
Huchang Liao

ویراستار انگلیسی
دکتر بیژن حکمت شعار

Bizhan Hekmatshoar
Ayandegan Institute of Higher Education
مدیر اجرایی
دکتر سید احمد عدالت پناه
مدیر مرکز تحقیقات
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی، بهینه سازی ، سیستم های فازی، مدل سازی عددی، علوم کامپیوتر
Seyyed Ahmad Edalatpanah

Specialist: Applied Mathematics, Optimization, Fuzzy systems, Numerical modelling, Computer science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۲۸۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۶