درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه کاشان
مدیر مسئول:
ابوذر وفائی
سردبیر:
دکتر محسن نیازی
مدیر اجرایی:
مهناز طالبی
ویراستار فارسی:
اقدس عدالت پور
ویراستار انگلیسی:
دکتر زهرا سادات طاهری قلعه نو
کارشناس:
فاطمه قربان
سایت اختصاصی:
sh-kashan.kashanu.ac.ir
نشانی:
کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی ، مرکز پژوهشی کاشان شناسی
تلفن:
031-55912793
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/05
مدیر مسئول
ابوذر وفائی

سردبیر
دکتر محسن نیازی
استاد دانشکده علوم انسانی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Mohsen Niazi
Professor
University of Kashan
Specialist: social Sciences
اعضای تحریریه
دکتر حسن فاضلی نشلی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
Hasan Fazeli Nashli
Professor
University of Tehran
دکتر حمیدرضا جیحانی
استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: تاریخ معماری و مرمت
Hamidreza Jayhani
Assistant Professor, Architecture
University of Kashan
Specialist: Architectural History and Conservation
دکتر بهمن نزهت
استادیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahman Nozhat
Assistant Professor
University of Urmia
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر حسن کریمیان
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تهران
Hasan Karimian
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
University of Tehran
دکتر برنارد هورکارد
دکتر برنارد هورکارد

محمد امینی

محمدرضا تمنائی فر

امیرحسین رسول نیا

رضا رضازاده

دکتر محمدحسن صانعی پور
دانشیار
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Hasan Saneipur
Associate Professor
Payame Noor University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فریبرز صدیقی ارفعی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه کاشان
Fariborz Sedighi Arfaee
Associate Professor, Psychology
University of Kashan
روح الله میرزایی محمد آبادی

دکتر کمال الدین نیکنامی
استاد گروه باستان شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: باستان شناسی، باستان شناسی گرایش دوره تاریخی
Kamaledin Niknami
Professor Archaeological Department
University of Tehran
Specialist: Archeology, Archaeological orientation of the historical period
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor, Department of Persian Language and Literature of Humanities Faculty of Tarbiat Modares University
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
دکتر ناصر تکمیل همایون
استاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم اجتماعی
Naser Takmil Homayoon
Professor
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: social Sciences
دکتر رضا شجری
دانشیار
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Reza Shajari
Associate Professor
University of Kashan
دکتر امیرحسین چیت سازیان
دانشیار دانشکده معماری و هنر
دانشگاه کاشان
Amirhossein Chitsazian
Associate Professor School of Architecture and Art
University of Kashan
Specialist: پژوهش هنر
ویراستار فارسی
اقدس عدالت پور
اقدس عدالت پور

Aghdas Edalatpour

ویراستار انگلیسی
دکتر زهرا سادات طاهری قلعه نو
دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: سبک شناسی، نقد و نظریه ادبی، تصحیح متون، ادبیات عامه
Zahra Sadat Taheri Ghaleno
.Ph.D, persian language and literature
University of Isfahan
Specialist: Stylistics, Lirerary theory and criticism, Texts edition, Folk literature
مدیر اجرایی
مهناز طالبی
مهناز طالبی

کارشناس
فاطمه قربان

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۹