درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
محمدرضا عابدینی
مدیر مسئول:
محمدرضا عابدینی
سردبیر:
محمدرضا عابدینی
تلفن:
021-22702908
دورنگار:
021-22702908
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، شماره 2/37، واحد 2
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۰