درباره نشریه
ISSN:
1735-8299
eISSN:
2476-7719
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارس
مدیر مسئول:
دکتر جواد بهبودیان
سردبیر:
دکتر خدیجه جاهدی
دبیراجرایی:
دکتر مازیار زارع پور
سایت اختصاصی:
www.ijmex.com/index.php/ijmex
تلفن:
071-36191212
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/01
مدیر مسئول
دکتر جواد بهبودیان
دکتر جواد بهبودیان

سردبیر
دکتر خدیجه جاهدی
دکتر خدیجه جاهدی

اعضای تحریریه
دکتر جواد بهبودیان
دکتر جواد بهبودیان

دکتر خدیجه جاهدی
دکتر خدیجه جاهدی

دکتر نظام الدین مهدوی امیری
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Nezamoddin Mahdavi Amiri
Professor Faculty of Mathematics
Sharif University of Technology
Specialist: Operations Research
صدیقه جاهدی
صدیقه جاهدی

محمدهادی هوشمند
محمدهادی هوشمند
استاد
Mohammad Hadi Hooshmand
professor
دکتر بهمن یوسفی
دکتر بهمن یوسفی
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: نظریه ریاضیات خالص-اپراتور
Bahmann Yousefi
Professor
Payame Noor University
Specialist: Pure Mathematics-Operator Theory
محمدرضا مظفری

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ریاضی کاربردی
Mohammad Reza Mozaffari

Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Applied Mathematics
دکتر صغری نوبختیان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: کنترل بهینه و بهینه سازی
Soghra Nobakhtian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Optimization control and optimization
Irina Cristea
Professor
Martin Boda
Martin Boda

Takao Komatsu
Takao Komatsu

Piergiulio Corsini
Professor Udine University, Italy
مهرداد سیمکانی
مهرداد سیمکانی

Mehrdad Simkani

محمدعلی اسدی
محمدعلی اسدی

دبیراجرایی
دکتر مازیار زارع پور
دکتر مازیار زارع پور

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۴۶