درباره نشریه
ISSN:
1735-7616
eISSN:
2676-4482
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی معدن ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی ایران نژاد
سردبیر:
دکتر محمود عبدالهی
تلفن:
021-66419265
دورنگار:
021-66419265
سایت اختصاصی:
ijme.iranjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، بین خیابانهای قدس و وصال، کوچه اسکو، پلاک 23، واحد 11
صندوق پستی:
14155-7599
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/09
مدیر مسئول
دکتر مهدی ایران نژاد
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Mehdi Irannejad
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
سردبیر
دکتر محمود عبدالهی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فراوری و جداسازی مواد، مهندسی معدن،فراوری مواد معدنی
Mahmood Abdollahi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Processing and separation of materials, Mining Engineering, Mineral Processing
هیات تحریریه
دکتر مهدی ایران نژاد
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Mehdi Irannejad
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
دکتر بهرام رضایی
استاد مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Bahram Rezai
Professor, Mining and Metallurgy Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
دکتر مهدی زارع
دانشیار پژوهشگاه زلزله
رشته تخصصی: اکتشاف
Mehdi Zare
Associate Professor of Earthquake Research Institute,
Specialist: Discovery
دکتر فریدون سحابی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رسوب شناسی
Fereidoon Sahabi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sedimentology, exploitation
دکتر سیدضیاءالدین شفائی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش مواد معدنی
Syyeid Ziaodin Shahfaei
Professor, University of Tehran
Specialist: Mineral processing
دکتر سیدمحمدفاروق حسینی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک سنگ
Seyyed Mohammad Faroogh Hoseini
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Rock Mechanics
دکتر مجید عطایی پور
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی معدن،استخراج معدن
Majid Ataeepour
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mining engineering, mining
دکتر فیروز علی نیا
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: اکتشاف
Firooz Alinia
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: exploration, Discovery
دکتر سیدحسن مدنی
استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: استخراج معدن
Seyyed Hasan Madani
Assistant Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: exploitation, Mining
دکتر علی مرتضوی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک راک
Ali Mortazavi
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Rock mechanics
دکتر حسین معماریان
استاد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مواد و معدن، زمین شناسی مهندسی
Hossein Memarian
Professor, Faculty of Mining Engineering, University of Tehran
Specialist: Materials and mining, Geological engineering
دکتر محمد نوع پرست
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی معد، پردازش مواد معدنی
Mohammad Noeparast
Professor, University of Tehran
Specialist: Mining engineering, Mineral Processing Email Address: noparast[at]ut.ac.ir Phone: 021-82080000 Home | Glossary | News | Aims and Scope | Sitemap Top Top Journal Management System. Designed by sinaweb.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۵