درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه مطبوعات اشراق جامعه
مدیر مسئول:
بهروز اسلامی
سردبیر:
شهرام اسلامی
نشانی:
تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بلوار فرهنگ، قبل از پل فرهنگ، پلاک 3
صندوق پستی:
1665-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1389/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۹۶