درباره نشریه
ISSN:
2251-9629
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
شرکت انتشارات سروش
مدیر مسئول:
ابراهیم شمشیری
سردبیر:
احمد شهدادی
مدیر اجرایی:
نجمه قاسم زاده عقیانی
تلفن:
021-88302528
021-88302529
دورنگار:
021-88302528
021-88302529
سایت اختصاصی:
www.soroushpublishingco.ir
نشانی:
تهران، خیابان استاد مطهری و شهید مفتح، انتشارات سروش، ، کدپستی: 1588874611
سامانه پیام کوتاه:
30005356
صندوق پستی:
5539-15875
روابط عمومی:
تلفن:
021-88302528
021-88302529
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88300767
اشتراک:
تلفن:
021-88302528
021-88302529
دورنگار:
021-88310608
پست الکترونیک:
aflatoon.khonyagar@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/28