درباره نشریه
ISSN:
2538-3132
eISSN:
2538-3124
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (مرکز مطالعات و تحقیقات زنان)
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه یزدیان
سردبیر:
دکتر فضیله دادورخانی
مدیر اجرایی:
عطیه هنردوست
ویراستار فارسی:
سیده سارا قربانی تنها
ویراستار انگلیسی:
صبا نوروزی
کارشناس:
منصوره شهریاری
مسئول اشتراک:
عطیه هنردوست
تلفن:
021-88391980
دورنگار:
021-88391980
سایت اختصاصی:
jwdp.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک 8، طبقه 4، واحد 7
صندوق پستی:
1444-14395
اشتراک:
تلفن:
021-88391980
پست الکترونیک:
journal.cws@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/25
مدیر مسئول
دکتر فاطمه یزدیان

Fatemeh Yazdian

کارشناس
منصوره شهریاری
منصوره شهریاری

سردبیر
دکتر فضیله دادورخانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
Fazileh Dadvarkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Rural Planning
اعضای تحریریه
دکتر محمد میرزایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جمعیت شناسی و فرهنگ
Mohammad MIrzaee
Professor
University of Tehran
Specialist: Demographics and Culture
دکتر فریبا شایگان
استاد دانشکده علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Fariba Shaygan
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Sociology
دکتر سیمین حسینیان

Simin Hosseinian

دکتر حمیرا مشیرزاده
دانشیار گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران University of Tehran
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science
دانشگاه تهران University of Tehran
Specialist: political science, International Relations
دکتر زهرا بیگم حجازی زاده
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: اقلیم شناسی، جغرافیای سیاسی
Zahra Beygom Hejazizadeh
Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر سعید زاهدزاهدانی
دانشیار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saeid Zahed Zahedani
Associate Professor, Humanities and Social Science Development Institute
University of Shirazu
Specialist: Sociology
دکتر حسین کچویان
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Hossein Kachuyan
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Sociology
دکتر حمید عبداللهیان
استاد جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Communication and Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
دکتر طوبی کرمانی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه
Tooba Kermani
Professor
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy
دکتر سوسن باستانی
استاد گروه جامعه شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Sosan Bastani
Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر شهلا باقری میاب
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جامعه شناسی سیاسی
Shahla Bagheri Miyab
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Sociology
دکتر معصومه اسمعیلی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مشاوره
Masoomeh Esmaeeli
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Advice
ویراستار فارسی
سیده سارا قربانی تنها
سیده سارا قربانی تنها

ویراستار انگلیسی
صبا نوروزی
صبا نوروزی

مدیر اجرایی
عطیه هنردوست
عطیه هنردوست

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۵