درباره نشریه
ISSN:
2538-3132
eISSN:
2538-3124
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (مرکز مطالعات و تحقیقات زنان)
مدیر مسئول:
دکتر فاطمه یزدیان
سردبیر:
دکتر یحیی بوذری نژاد
مدیر اجرایی:
عطیه هنردوست
ویراستار فارسی:
سیده سارا قربانی تنها
ویراستار انگلیسی:
دکتر صدیقه شکوری راد
تلفن:
021-88392320
سایت اختصاصی:
jwdp.ut.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال، کوچه اسلامی ندوشن، پلاک 8، طبقه 4، واحد 7
صندوق پستی:
1444-14395
اشتراک:
تلفن:
021-88391980
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/28
مدیر مسئول
دکتر فاطمه یزدیان

Fatemeh Yazdian

سردبیر
دکتر یحیی بوذری نژاد

Yahya Bouzarinejad

اعضای تحریریه
دکتر حمیرا مشیرزاده
استاد تمام گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Full Professor, Department of International Relations
University of Tehran
Specialist: political science, International Relations
دکتر مریم قاضی نژاد
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Maryam Ghazi Nejad
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Sociology
دکتر مریم رفعت جاه
دانشیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: انسان شناسی
Maryam Rafat Jah
Associate Professor Faculty of Social Sciences
University of Tehran
Specialist: Anthropology
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
مرضیه موسوی خامنه

دکتر هادی بهرامی احسان
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روانشناسی
Hadi Bahrami Ehsan
Professor Department of Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر اسدالله نقدی
استاد تمام رشته جامعه شناسی شهری گروه علوم اجتماعی دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Asadollah Naghdi
Full Professor, social sciences department
Bu-Ali Sina University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر محمد شیخی

ویراستار فارسی
سیده سارا قربانی تنها
سیده سارا قربانی تنها

ویراستار انگلیسی
دکتر صدیقه شکوری راد
استادیار مطالعات زنان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مطالعات زنان- حقوق زن در اسلام
Sedigheh Shakouri Rad
Assistant Professor, Women Studies
University of Tehran
Specialist: Women Studies, women in Iran, women in Islam
مدیر اجرایی
عطیه هنردوست
عطیه هنردوست

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۹