درباره نشریه
ISSN:
1735-4331
eISSN:
3698-2538
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن ژئوپلیتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد اخباری
سردبیر:
دکتر محمدرضا حافظ نیا
تلفن:
021-88342488
دورنگار:
021-88342488
سایت اختصاصی:
journal.iag.ir
نشانی:
تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طیقه پنجم، واحد 46، انجمن ژئوپلتیک ایران، ، کدپستی: 1571838548
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/31
مدیر مسئول
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا سیاسی و ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی
Mohammad Reza Hafezniya
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Political Geography and Geopolitics, political geography
هیات تحریریه
دکتر زهرا احمدی پور
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipoor
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor, Central Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا سیاسی و ژئوپلیتیک، جغرافیای سیاسی
Mohammad Reza Hafezniya
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Political Geography and Geopolitics, political geography
دکتر غلامحسن حیدری
دکتر غلامحسن حیدری
استاد دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Hasan Heydari
Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر سیدیحیی صفوی همامی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor, Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر الهه کولایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Elaheh Koolaee
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر عبدالرضا فرجی راد
دکتر عبدالرضا فرجی راد
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Abdol Reza Faraji Rad
Associate Professor, Branch, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor, University of Tehran
Specialist: political science
ویراستارفارسی
دکتر حسین مختاری هشی
دانشیار دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
ویراستار انگلیسی
مهدی کریمی
مهدی کریمی
ویراستار
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۴