درباره نشریه
ISSN:
1735-4331
eISSN:
3698-2538
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن ژئوپلیتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد اخباری
سردبیر:
دکتر محمدرضا حافظ نیا
دستیار سردبیر:
دکتر مصطفی قادری حاجت
ویراستار فارسی:
دکتر حسین مختاری هشی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهدی کریمی
کارشناس:
فریبا صیادی
تلفن:
021-88342488
دورنگار:
021-88342488
سایت اختصاصی:
journal.iag.ir
نشانی:
تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طیقه پنجم، واحد 46، انجمن ژئوپلتیک ایران، ، کدپستی: 1571838548
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/12
مدیر مسئول
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
سردبیر
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دستیار سردبیر
دکتر مصطفی قادری حاجت
استادیار جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mostfa Ghaderi Hajat
Assistant Professor, political geography
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
دکتر زهرا احمدی پور
استاد گروه جغرافیای سیاسی - دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیای سیاسی
Zahra Ahmadipour
Professor, political geography- human science
Tarbiat Modares University
Specialist: geography and urban planning, political geography
دکتر محمد اخباری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Akhbari
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر غلامحسن حیدری
استاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Gholam Hasan Heydari
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
دکتر عبدالرضا فرجی راد
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Abdol Reza Faraji Rad
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political geography
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر عباس مصلی نژاد
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Mossala Nejad
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
ویراستار فارسی
دکتر حسین مختاری هشی
استادیار جغرافیای سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Hossein Mokhtari Hashi
Assistant Professor, Political Geography
University of Isfahan
Specialist: Political Geography
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی کریمی
ویراستار
کارشناس
فریبا صیادی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۱۷