درباره نشریه
ISSN:
1026-6836
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران (دانشکده جغرافیا)
مدیر مسئول:
دکتر سید علی بدری
سردبیر:
دکتر قاسم عزیزی
تلفن:
021-61113681
نشانی:
تهران، میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، طبقه چهارم، موسسه جغرافیا، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1394/02/01

این مجله از شماره 65 به دو مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی و پژوهش های جغرافیای انسانی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
دکتر سید علی بدری
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Ali Badri
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
سردبیر
دکتر قاسم عزیزی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
Ghasem Azizi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: climatology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳