درباره نشریه
ISSN:
1735-3629
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1382
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه مواد و انرژی
مدیر مسئول:
دکتر علی صابری مقدم
سردبیر:
دکتر حسین فخرائیان
مدیرداخلی:
معصومه خدایی
تلفن:
021-22970250
دورنگار:
021-22970250
سایت اختصاصی:
www.isaem.ir
نشانی:
تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، انجمن علمی مواد پرانرژی
صندوق پستی:
3556-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/22
مدیر مسئول
دکتر علی صابری مقدم
دکتر علی صابری مقدم
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ali Saberi Moghaddam
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
سردبیر
دکتر حسین فخرائیان
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: شیمی
Hosein Fakhraeian
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: chemistry
هیات تحریریه
دکتر ناصر احسانی قمیشلویی
استاد
Naser Ehsani
Professor,
دکتر ایرج امیری امرایی
دکتر ایرج امیری امرایی
دانشیار
Iraj Amiri Amraee
Associate Professor,
دکتر مهدی باریکانی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: پلیمر
Mehdi Barikani
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: polymer
دکتر یدالله بیات
دکتر یدالله بیات
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Yadollah Bayat
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر حسین خدارحمی
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مکانیک
Hossein khodarahmi
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر ناصر رهبر
دکتر ناصر رهبر
دانشیار
Naser Rah Bar
Associate Professor,
دکتر جمال زمانی اشنی
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Jamal Zamani Ashni
Professor, Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر مجتبی سمنانی رهبر
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: شیمی
Mojtaba Semnani Rahbar
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: chemistry
دکتر محمدمهرداد شکریه
دکتر محمدمهرداد شکریه
استاد
Mohammad Mehrdad Shokrieh
Professor,
دکتر منصور شهیدزاده
دکتر منصور شهیدزاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mansoor Shahid Zadeh
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر علی صابری مقدم
دکتر علی صابری مقدم
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Ali Saberi Moghaddam
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
دکتر رسول صراف ماموری
دانشگاه تربیت مدرس
Rasool Sarraf Mamoori
Tarbiat Modares University
دکتر حسین فخرائیان
دانشیار دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: شیمی
Hosein Fakhraeian
Associate Professor, Imam Hossein University
Specialist: chemistry
دکتر مرتضی غفوری
دکتر مرتضی غفوری
استادیار دانشگاه جامع امام حسین
Morteza Ghafoori
Assistant Professor, Imam Hossein University
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر علی مرتضوی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک راک
Ali Mortazavi
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Rock mechanics
دکتر کیومرث مظاهری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
kiumars Mazaheri
Professor, Tarbiat Modares University
دکتر سیدمحمدعلی موسویان
استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Mohammad Ali Moosavian
Professor, University of Tehran
Specialist: Chemistry
دکتر سیدحسن هاشم آبادی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Seyyed Hasan Hashem Abadi
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر فتح الله امی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک، گروه هوافضا
Fatollah Ommi
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Ph.D. in Mechanical Engineering, Aerospace Group
دکتر سیدمحمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر سیدمحمدمهدی هادوی
دانشیار مرکز استاندارد دفاعی ایران دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: خوردگی و اکسیداسیون
Seyyed Mohammad Mehdi Hadavi
Associate Professor of Iranian Center for Standard Defense, Tarbiat Modares University
Specialist: Corrosion and oxidation
دکتر سیدحسن جعفری
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و مهندسی پلیمر
Seyed Hassan Jafari
Professor, University of Tehran
Specialist: Polymer Science and Engineering
مدیرداخلی
معصومه خدایی
معصومه خدایی
Masoumeh Khodaee
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۰
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۷