درباره نشریه
ISSN:
2322-3243
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر حسین مزدرانی
مدیر مسئول:
دکتر حسین مزدرانی
سردبیر:
دکتر حسین مزدرانی
مدیر اجرایی:
میراندا فیروزبخش
تلفن:
021-88631199
دورنگار:
021-88631199
سایت اختصاصی:
www.ijrr.com
نشانی:
تهران، بزرگراه جلال آل احمد، خیابان پروانه، ساختمان پزشکی چمران، طبقه 4، شماره 29، دفتر مجله پرتو پژوه
صندوق پستی:
14141-14399
تاریخ به‌روزآوری: 1400/01/21
صاحب امتیاز
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
مدیر مسئول
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
سردبیر
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
اعضای تحریریه
دکتر سید محمودرضا آقامیری
دکتر سید محمودرضا آقامیری
دانشیار دانشکده مهندسی هسته ای
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی پزشکی پرتودرمانی
Seyyed Mahmood Reza Aghamiri
Associate Professor School of Nuclear Engineering
Shahid Beheshti University
Specialist: Radiation Medicine Engineering
دکتر شهرام اخلاق پور
دکتر شهرام اخلاق پور

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Shahram Akhlaghpour

Tehran University of Medical Sciences
دکتر  عمویی
دکتر عمویی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Amoui
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
 Bakac
Bakac
Professor Dokuz Eylul University Turkey
دکتر  بهروز
دکتر بهروز
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Behrooz
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر  افتخاری
دکتر افتخاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Eftekhari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر  فروغی زاده
دکتر فروغی زاده
استادیار
Foroughizadeh
Assistant Professor Novin Medical radiation Institute
دکتر حسین قناعتی
رئیس بخش رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hossein Ghanaati
Head of Department of Radiology
Tehran University of Medical Sciences
 Kant
Kant
Professor Aggarwal P.G. College, Faridabad, India
 Kim
Kim
Professor University of Science and Technology (UST), Korea
دکتر  مصباحی
دکتر مصباحی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mesbahi
Assistant Professor
Tabriz University of Medical Sciences
بابک محمدی
بابک محمدی
استادیار
دکتر  مرتضوی
دکتر مرتضوی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mortazavi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدامین مصلح شیرازی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohammad Amin Mosleh Shirazi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
 Nair C
Nair C
Professor Pushpagiri Institute of Medical Sciences & Research Centre, Kerala, Indi
دکتر فرهاد سمیعی
دکتر فرهاد سمیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Farhad Samiei
Associate Professor Cancer Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی شبستانی منفرد
استاد گروه بیوفیزیک
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Ali Shabestani Monfared
Professor Department of Biophysics
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر علی سلیمانی میگونی
استاد
رشته تخصصی: سرطان جامع
Ali Soleimani Meigooni
Professor Comprehensive Cancer Center of Nevada, Las Vegas, USA
Specialist: Comprehensive Cancer
مدیر اجرایی
میراندا فیروزبخش
میراندا فیروزبخش

Miranda Firouzbakhsh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۹۵