درباره نشریه
ISSN:
1726-913X
eISSN:
1726-9148
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر فریدون عزیزی
سردبیر:
دکتر آزیتا زاده وکیلی
سردبیر:
دکتر فریدون عزیزی
تلفن:
021-22409309
دورنگار:
021-22409309
نشانی:
تهران، اوین، خیابان یمن، خیابان پروانه، طبقه سوم، دفتر مجله غدد درون ریز و متابولیسم
صندوق پستی:
4763-19395
سایت اختصاصی:
brieflands.com/journals/international-journal-of-endocrinology-and-metabolism
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/06
مدیر مسئول
دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
سردبیر
دکتر آزیتا زاده وکیلی
دانشیار پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Azita Zadeh Vakili
Associate Professor, Research Institute for Endocrine Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریدون عزیزی
استاد پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانتشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: داخلی، غدد درون ریز و متابولیسم
Fereidoun Azizi
Professor, Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism
اعضای تحریریه
 عادلی
عادلی

Ahren BO
Ahren BO

 امینی
امینی

 آمینو
آمینو

دکتر  بهرامی
دکتر بهرامی

 Braverman
Braverman

 بورگر
بورگر

 کابلی
کابلی

دکتر واهب فتوره چی
دکتر واهب فتوره چی
استاد
Vaheb Fatoure Chi
Professor Mayo Clinic College of Medicine, USA.
Specialist: Medicine
دکتر عزیز قهاری
دکتر عزیز قهاری
استاد
رشته تخصصی: زیست شناسی زخم
Ghahary
Professor
Specialist: Biology of Wound Healing
گراس من
گراس من

 Irie
Irie

دکتر  کلانتری
دکتر کلانتری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Kalantari
Professor School of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
 لاریجانی
لاریجانی

 Laurberg
Laurberg

 لازاروس
لازاروس

 مدیروس
مدیروس

میرسعید قزی
میرسعید قزی

 Nagataki
Nagataki

 نواب
نواب

دکتر غلامحسین رنجبرعمرانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: غدد و متابولیسم
Gholam Hossein Ranjbar Omrani
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Glands and Metabolism
 روتی
روتی

دکتر  سعادت
دکتر سعادت

صادقی نژاد
صادقی نژاد

 Schatz
Schatz

 سنر
سنر

 توپلیس
توپلیس

 Wiersinga
Wiersinga

نیو می
نیو می

 غریب
غریب

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۵